Tehnogas - Trn a.d. Laktaši saziva 25. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

Na osnovu člana 32. i 33. Statuta Društva "Tehnogas" fabrika tehničkih gasova, Trn - Laktaši, kao i člana 22. Poslovnika o radu
Skupštine društva Predsjednik Upravnog odbora

SAZIVA

DVADESET PETU redovnu sjednicu Skupštine akcionara Društva "Tehnogas" fabrika tehničkih gasova, Trn - Laktaši koja će se održati dana 26.04.2022. godine, u prostorijama TGT a.d. Trn, Ul. Nikole Pašića 28, sa početkom u 09:00 časova.

Za sjednicu Skupštine se predlaže sledeći:

DNEVNI RED

1. Izbor predsjedavajućeg Skupštine i zapisničara.
2. Usvajanje zapisnika sa prethodnog zasijedanja Skupštine.
3. Usvajanje revidiranog Završnog računa, sa izvještajem revizora
4. Usvajajnje izvještaja o poslovanju društva za period 01.01.2021. do 31.12.2021. godine
5. Donošenje odluke o usmjeravanju dobiti.
6. Izbor revizora za 2022. godinu
7. Razrješenje funkcije člana Upravnog odbora zbog ostavke
8. Izbor člana Upravnog odbora

Skupštinu čine i u njoj pravo učešća i pravo glasa imaju akcionari registrovani u Centralnom registru hartija od vrijednosti sa
stanjem na deseti dan prije dana održavanja sjednice skupštine akcionara, odnosno sa stanjem na dan 16.04.2022.g., a Društvo
će pribaviti od Centralnog registra hartija od vrijednosti RS izvještaj koji sadrži oznaku akcije, podatke o vlasnicima, broju i
nominalnoj vrijednosti akcija na dan 16.04.2022.g.
Od dana objavljivanja ovog obavještenja o sazivanju Skupštine akcionara Društva, prijedlozi odluka za svaku tačku dnevnog reda
o kojoj Skupština odlučuje i drugi dokumenti za Skupštinu biće dostupni svim akcionarima u sjedištu Društva u Trnu - Laktaši,
Ul. Nikole Pašića 28., svakim radnim danom od 7:00 do 15:00 časova.

Napomena:
Lica koja će zastupati fondove ili pojedine akcionare dužni su sa sobom donijeti ovlaštenje ovjereno od strane nadležnog organa.
Upravni odborPrečice: TGTN