Prijedorčanka a.d. Prijedor saziva 29. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

"PRIJEDORČANKA"AD PRIJEDOR
Brezičani bb Prijedor

Na osnovu člana 304. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 127/08,58/09, 100/11,67/13,100/17,82/19) i člana 82. Statuta, Upravni odbor "Prijedorčanke" AD Pri-jedor 9.4.2022. godine donio je odluku br. 309/22 kojom

SAZIVA

29. sjednicu Skupštine akcionara (godišnja sjednica Skupštine) "Prijedorčanke" AD Prijedor, koja će biti održana 11.5.2022. godine (srijeda) s početkom rada u devet časova. Sjednica Skupštine akcionara biće održana u sjedištu Društva u Prijedoru, Brezičani bb.
Za 29. (godišnju) sjednicu Skupštine akcionara utvrđuje se sljedeći dnevni red:

1. Izbor predsjednika Skupštine,
2. Izbor radnih tijela Skupštine (komisije za glasanje, dva ovjerivača zapisnika i zapisničara),
3. Izvještaj komisijezaglasanje,
4. Usvajanje zapisnikasa 28. (godišnje) sjednice Skupštine akcionara održane 11.6.2021. godine,
5. Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o:
- godišnjim finansijskim izvještajima društva za 2021. godinu,
- izvještaju nezavisnog revizora za 2021. godinu,
- izvještaju o poslovanju društva za 2021. godinu,
6. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Upravnog odbora za2021.godinu,
7. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o izmjeni Statuta,
8. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o usvajanju prečišćenog teksta Statuta,
9. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2022. godinu.

Materijali za sjednicu Skupštine akcionara mogu se razgledati u prostorijama Društva, svakog radnog dana od osam do petnaest časova.
U slučaju da sjednica Skupštine akcionara ne bude održana u zakazano vrijeme zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica biće održana istog dana s početkom rada u 9.30, na istom mjestu i s istim dnevnim redom.
Pravo učešća i pravo glasa u Skupštini ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti RS, koji sadrži oznaku akcija, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na deseti dan prije dana održavanja sjednice Skupštine akcionara, odnosno na dan 1.5.2022. godine.


UPRAVNI ODBOR
"PRIJEDORČANKA" AD PRIJEDOR

 Prečice: PDNK