Telekom Srpske a.d. Banja Luka saziva 45. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Telekom Srpske a.d. Banja Luka

„Mtel" a.d. BANjA LUKA
UPRAVNI ODBOR
Broj: 1-02-28169/22
Dana, 16.05.2022. godine

Na osnovu člana 19,21. i 33. Statuta Društva i člana 3. Poslovnika o radu Upravnog odbora, Upravni odbor Društva donosi

POZIV
za 45. Skupštinu akcionara
Telekomunikacija Republike Srpske a.d. Banja Luka

I

45. Skupština akcionara održaće se dana 24.06.2022. godine (petak) sa početkom u 13:00 časova, u zgradi Mtel-a u ulici Mladena Stojanovića broj 8. Banja Luka.
Za Skupštinu se predlaže sljedeći

DNEVNI RED

1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru Predsjednika Skupštine akcionara.
2. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa 44. Skupštine akcionara.
3. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja za poslovnu 2021. godinu sa Izjavom o uskladenosti organizacije i djelovanja sa Kodeksom ponašanja (Standardima korporativnog upravljanja).
4. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Upravnoq odbora u vezi sa finansijskim izvještajima Mtel-a a.d. Banja Luka za 2021. godinu.
5. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Odbora za reuiziju o računovodstvu, izvještajima i tinansijskom poslovanju Društva i njegovih povezanih društava.
6. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju revidovanih Finansijskih izvještaja Mtel-a a.d. Banja Luka za 2021. godinu sa Izvještajem medunarodno priznatog nezavisnog revizora.
7. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Odbora za reviziju o usklađenosti poslovanja Društva sa zakonskim i drugim regulatornim zahtjevima.
8. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Odbora za reviziju o ugovorima zaključenim između Društva i povezanih lica.
9. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Upravnog odbora Mtel-a a.d. Banja Luka u 2021. godini.
10. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Odbora za reviziju Mtel-a a.d. Banja Luka u 2021. godini.
11. Razmatranje i donošenje Odluke o raspodjeli dobiti iz 2021. godine.
12. Razmatranje i donošenje Odluke o isplati dividendi iz dobiti iz 2021. godine.
13. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru medunarodno priznatog nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja Mtel-a a.d. Banja Luka za 2023. godinu.
14. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru članova Upravnog odbora Telekomunikacija RS a.d. Banja Luka.
15. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o razrješenju člana Odbora za reviziju Telekomunikacija RS a.d. Banja Luka.
16. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru članova Odbora za reviziju Telekomunikacija RS a.d. Banja Luka.

II

Poziv za 45. Skupštinu akcionara objavljuje se u dva dnevna lista registrovana na području Republike Srpske i to: „Glas Srpske" i „Nezavisne novine".
Poziv za Skupštinu akcionara sa prijedlozima odluka i drugim materijalima, o kojima će se odlučivati na Skupštini su dostupni akcionarima na internet stranici Društva i internet stranici Berze, kao i na uvid u iste u prostorijama Društva u Banjoj Luci u ul. Vuka Karadžića broj 2 u terminu od 9-15 časova svakog radnog dana od dana objavljivanja poziva do dana održavanja Skupštine.
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruju akcionari na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti sa stanjem na dan 14.06.2022. godine. Prijavljivanje i evidentiranje akcionara vršiće se u prostorijama Mtel-a u Banjoj Luci, jedan sat prije početka Skupštine.
U slučaju da se Skupština ne održi navedenog dana zbog nedostatka kvoruma, ponovljena Skupština će se održati dana 25.06.2022. godine (subota) u isto vrijeme. na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Pozivaju se svi akcionari da lično ili putem punomoćnika, odnosno glasanjem pisanim putem uzmu učešće u radu Skupštine akcionara.
Pisana izjava o glasanju dostavlja se u sjedište Društva najkasnije dan prije dana održavanja sjednice Skupštine akcionara.


PREDSJEDNIK
UPRAVNOG ODBORA
Vladimir Lučić

 


Prilog:
Prečice: TLKM