Metal a.d. Gradiška saziva 22. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Metal a.d. Gradiška

UPRAVNI ODBOR

Na osnovu člana 304., a u vezi sa članom 267. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 127/08, 58/09; 100/11; 67/13; 100/17 i 82/19) , te člana 29. Statuta Akcionarskog društva „METAL" AD Gradiška, Upravni odbor Društva, na svojoj XVI redovnoj sjednici održanoj dana 25.05.2022. godine donio je Odluku broj 1001-203-U/XIV-R-3 kojom se

SAZIVA
XXII redovna sjednica Skupštine akcionara sa prijedlogom Dnevnog reda

1. Saziva se XXII redovna sjednica Skupštine društva METAL AD Gradiška, koja će se održati dana 29.06.2022. godine (srijeda) sa početkom u 12,00 časova u prostorijama sjedišta društva u Ulici Dositejeva br. 7, 78400 Gradiška

2. Za navedenu sjednicu Skupštine akcionara, Upravni odbor društva predlaže sljedeći

Dnevni red

1. Imenovanje radnih tijela skupštine i to: Komisije zaglasanje, Zapisničara i dva ovjerivača zapisnika.
2. Usvajanje Izvještaja Komisije za glasanje.
3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika saXXI redovne sjednice Skupštine akcionara društva održane 29.06.2021. godine.
4. Razmatranje i usvajanje:
a) Finansijskih izvještaja za 2021. godinu,
b) Izvještaja nezavisnog revizora o reviziji fmansijskih izvještaja društva METAL AD Gradiška za 2021. godinu,
c) Izvještaja o poslovanju društva METAL AD Gradiška u 2021.godinu,
d) Izvještaja o radu Upravnog odbora između dva skupštinska zasjedanja.
5. Donošenje odluke o raspodjeli dobiti iskazane pofinansijskim izvještajimaza 2021. godinu.
6. Razno.

3. Pravo učešća i pravo glasa na skupštini ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti koji sadrži oznaku akcije, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na dan 19.06.2022. godine (deseti dan prije održavanja sjednice skupštine akcionara).

4. Pozivaju se svi akcionari da lično ili putem punomoćnika učestvuju u radu Skupštine, uz preporuku akcionarima da imaju pravo i mogućnost pismenog glasanja po predloženim tačkama dnevnog reda, kao i davanja izdvojenih mišljenja i komentara za koje smatraju da trebaju da uđu u zapisnik, sve to slanjem putem e.maila na adresu pravnis-metal@gradiska.com, a potom i redovnom poštom na adresu METAL AD Gradiška, Dositejeva 7, 78400 Gradiška.

5. Punomoć se daje u pisanom obliku sa određivanjem punog imena punomoćnika i podacima o broju, vrsti i klasi posjedovanih akcija, za koje se daje punomoć.

6. Punomoć fizičkog lica mora biti ovjerena kod nadležnog državnog organa, (pečatom ovjere), a punomoć pravnog lica pečatom i potpisom odgovornog lica i ista se se predaje Komisiji za glasanje prije početka sjednice.

7. Saziv Skupštine se objavljuje u dva dnevna lista registrovana na području Republike Srspke, i to: „Glas Srpske" i "Nezavisne novine", kao i na internet stranici društva Metal AD Gradiška: www.metal-gradiska.com i internet stranici Banjalučke berze,

8. Materijali za XXII redovnu Skupštinu u elektronskom obliku će biti biti dostupni radi preuzimanja, najkasnije 10 dana nakon objavljivanja Saziva u dnevnim novinama, u pravnoj službi društva, na navedenoj internet stranici društva, odnosno najmanje 20 dana prije održavanja Skupštine.

9. O održavanju Skupštine akcionara društva posebno i u pisanoj formi obavjestiti nezavisnog revizora „EF revizor" d.o.o. Banja Luka, te Predsjednika i Zamjenika predsjednika Skupštine akcionara društva METAL AD Gradiška.

10. Ukoliko se zbog nedostatka kvoruma Skupština ne održi u zakazano vrijeme, ponovljena sjednica Skupštine će se održati istog dana, na istom mjestu, sa istim dnevnim redom, ali sa početkom u 13,00 časova.

11. Odluka stupa na snagu danom donošenja,a za njenu realizaciju zadužujuse stručne službe društva.

 

Upravni odbor društva

 


Prilog:
Prečice: METL