Fates a.d. Sokolac saziva 22. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Fates a.d. Sokolac

AKCIONARSKO DRUŠTVO FABRIKA TEPIHA
»FATES» SOKOLAC
Broj : 01/1- 44/1 -2022
Datum : 27.05.2022. godine

Na osnovu člana 304 .stav 1. tačka v. Zakona o Privrednim društvima Sl. Glasnik 127 / 08, te člana 43 Statuta Akcinarskog društva » FATES » Sokolac Upravni odbor

SAZIVA

Dvadesetdrugu (22) redovnu sjednicu Skupštine Akcinarskog društva »FATES» Sokolac , koja će se održati dana 27.06.2022. godine (ponedeljak) sa početkom u 13 časova u restoranu Društvene ishrane »Fates» Sokolac.
Za sjednicu se predlaže sljedeći

DNEVNI RED

1. Izbor radnih tijela : predsjednika , zapisničara , ovjerivači zapsnika ( dva člana ) i komisije za glasanje
2. Razmatranje i usvajanje izvještaja komisije za glasanje
3. Usvajanje zapisnika sa predhodne sjednice Skupštine
4. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Upravnog odbora za 2021 godinu
5. Razmatranje i usvajanje izvještaja nezavisnog revizora za 2021 godinu
6. Razmatranje i usvajanje izvještaja o poslovanju » Fates » Sokolac za poslovnu 2021 godinu
7. Razmatranje i usvajanje Finansijskog izvještaja za 2021 godinu
8. Donošenje odluke o raspodjeli dobiti Društva iz poslovne 2021 godine
9. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskog izvještaja za 2022 godinu .
10. Tekuća pitanja

U slučaju da se Skupština ne održi navedenog dana , zbog nedostatka kvoruma ponovljena Skupština će se održati 04. 07. 2022 godine u 13 časova na istom mjestu sa predloženim dnevnim redom.
Uvid u materijale po predloženim tačkama dnevnog reda može se izvršiti u pravnoj službi AD »FATES» Sokolac svakim radnim danom od 07 - 15 časova .


UPRAVNI ODBOR

 

 

 

 Prečice: FATS