Fratello trade a.d. Banja Luka saziva 14. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Fratello Trade a.d. Banja Luka

U skladu sa članom 272. i 304. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske", broj 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 i 82/19) i članom 45 i 48. Statuta „Fratello Trade" a.d. Banja Luka, Upravni odbor Društva na III sjednici održanoj dana 27.05.2022. godine donio je odluku kojom

SAZIVA

XIV redovnu sjednicu Skupštine akcionara „Fratello Trade" a.d. Banja Luka, koja će se održati 30.06.2022. godine u 14 časova, u poslovnim prostorijama Društva, Ramići bb, 78000 Banja Luka.
Za sjednicu se predlaže sljedeći:

DNEVNI RED

1. Izbor radnih tijela (Predsjednik Skupštine, zapisničar, ovjerači zapisnika, komisija za glasanje);
2. Usvajanje zapisnika sa XIII Redovne skupštine akcionara, održane 30.06.2021. godine;
3. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja nezavisnog revizora o finansijskim izvještajima za 2021. godinu;
4. Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju revidiranih Finansijskih izvještaja „Fratello Trade" a.d. Banja Luka za 2021. godinu;
5. Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju „Fratello Trade" a.d. Banja Luka za 2021. godinu;
6. Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju Izvještaja o radu Internog revizora „Fratello Trade" a.d. Banja Luka za 2021. godinu;
7. Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju Izvještaja nezavisnog revizora o konsolidovanim finansijskim izvještajima za 2021. godinu;
8. Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju revidiranih Konsolidovanih finansijskih izvještaja „Fratello Trade" a.d. Banja Luka za 2021. godinu
9. Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju Konsolidovanog godišnjeg izvještaja o poslovanju „Fratello Trade" a.d. Banja Luka za 2021. godinu;
10. Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju Izvještaja o radu Upravnog odbora „Fratello Trade" a.d. Banja Luka za 2021. godinu;
11. Razmatranje i donošenje odluke o razrješenju članova Upravnog odbora Fratello trade a.d.Banja Luka;
12. Razmatranje i donošenje odluke o izboru članova Upravnog odbora Fratello trade a.d. Banja Luka;
13. Razmatranje i donošenje odluke o određivanju naknade članovima Upravnog odbora;
14. Razmatranje i donošenje odluke o davanju saglasnosti Skupštine na Ugovor o pravima i obavezama između Društva i člana Upravnog odbora Društva;
15. Razmatranje i donošenje odluke o raspodjeli dobiti iz 2021. godine;
16. Razmatranje i donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za 2022. i 2023. godinu;
17. Razmatranje i donošenje odluke o isplati dividende iz dobiti 2021.godine;
18. Izvještaj o poslovanju, perod 01.01 - 31.05.2022. godine (po ovoj tački se ne glasa);
19. Razno.


NAPOMENA:

Saziv za XIV Skupštinu akcionara objavljuje se u dva dnevna lista registrovana na području Republike Srpske i to: „Nezavisne novine" i „Euroblic press".
Saziv Skupštine akcionara sa prijedlozima odluka i drugim materijalima, o kojima će se odlučivati na Skupštini, dostupni su akcionarima na internet stranici Društva i internet stranici Berze, kao i na uvid u prostorijama Društva u Banja Luci, Ramići bb, u terminu od 9 do 15 časova svakog radnog dana od dana objavljivanja poziva do dana održavanja Skupštine.
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruju akcionari na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti sa stanjem na dan 20.06.2022. godine. Prijavljivanje i evidentiranje akcionara vršiće se u prostorijama Društva jedan sat prije početka Skupštine.
Pozivaju se svi akcionari da lično ili putem punomoćnika, odnosno glasanjem pisanim putem uzmu učešće u radu Skupštine akcionara. Punomoć fizičkih lica mora biti ovjerena kod nadležnog organa, punomoć za zastupanje pravnih lica - pečatom društva i potpisom ovlašćenog lica, a punomoć data od strane akcionara koji su strani državljani, odnosno sa sjedištem van Bosne i Hercegovine - apostille pečatom.
U slučaju da se Skupština ne održi navedenog dana, zbog nedostatka kvoruma, ponovljena Skupština će se održati istog dana u 17 časova, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.

Upravni odbor

 Prečice: FRTL