KP Vodovod a.d. Gradiška saziva 15. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

KP „VODOVOD" a.d. GRADIŠKA

Na osnovu člana 7. tačka l. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik Republike Srpske" br. 75/04 i 78/11), člana 272. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske" br. 127/08, 58/09,100/11,67/13 i 100/17) i člana 51. tačka 13. Statuta KP „Vodovod" a.d. Gradiška, Nadzorni odbor Preduzeća na sjednici održanoj dana 24.05.2022. godine donosi

ODLUKU

Saziva se XV redovna sjednica Skupštine akcionara KP „Vodovod" a.d. Gradiška, koja će se održati dana 29.06.2022 godine (srijeda) u 10:00 časova u prostorijama preduzeća, Kozarskih brigada 36A u Gradišci.
Za sjednicu se predlaže sljedeći

DNEVNI RED

1. Izbor radnih tijela (Komisija za glasanje (3. člana), zapisničar, 2 (dva) ovjerivača zapisnika),
2. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa XIV redovne sjednice Skupštine akcionara održane dana 14.07.2021. godine,
3. Razmatranje i usvajanje:
a) izvještaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja Preduzeća za 2021. godinu,
b) finansijskih izvještaja Preduzeća za 2021.godinu,
v) izvještaja o poslovanju Preduzeća za 2021. godinu,
4. Donošenje odluke o raspodjeli dobiti Preduzeća za 2021.godinu,
5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora Preduzeća za 2021. godinu,
6. Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja Preduzeća za 2022.godinu,
7. Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja Preduzeća za period 2022.god.-2024.god.,
8. Razmatranje i usvajanje Plana investicija za period 2022.god.-2024.godine,
9. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja Preduzeća za 2022. godinu,
10. Razno.

Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini imaju svi akcionari ili njihovi punomoćnici na osnovu izvještaja Centralnog registra sa stanjem na deseti dan prije održavanja sjednice Skupštine akcionara, odnosno na dan 19.07.2022.godine.
U slučaju da se zbog nedostatka kvoruma zakazana Skupština ne održi u gore zakazanom terminu, ponovljena sjednica će se održati 06.07.2022.godine (srijeda), na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Obavještavaju se akcionari Preduzeća da sve informacije u vezi održavanja godišnje Skupštine i materijale mogu dobiti u sjedištu Preduzeća i na internet stranici Banjalučke berze.

Broj: 0.10-847-1/22
Datum: 24.05.2022.godine.


Predsjednik
Nadzornog odbora
Branka Trninić,dipl.inž.građ. s.r.

 

 Prečice: VDGR