Komunalno a.d. Milići saziva 21. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Komunalno a.d. Milići

Na osnovu člana 272. Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik Republike Srpske" br.127/08, 100/11 i 100/17), člana 7. Zakona o javnim preduzećima („Sl. glasnik Republike Srpske" br.75/04 i 78/11) i člana 41. Statuta AD „Komunalno" Milići, Nadzorni odbor AD "Komunalno" Milići na III (trećoj) redovnoj sjednici održanoj 24.05.2022. godine, donosi

ODLUKU
O SAZIVANjU XXI (DVADESET PRVE) REDOVNE SJEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA
AD "KOMUNALNO" MILIĆI

I

SAZIVA SE XXI (dvadeset prva) redovna sjednica Skupštine akcionara AD „Komunalno" Milići za dan 30.06.2022. godine sa početkom u 11:00 časova. Sjednica će se održati u poslovnim prostorijama upravne zgrade Društva u ulici Vuka S. Karadžića br.54, u Milićima.
Ukoliko se zbog nedostatka kvoruma, XXI (dvadeset prva) redovna sjednica ne održi u navedenom terminu, ponovljena sjednica će se održati dana 07.07.2022. godine sa početkom u 11:00 časova na istom mjestu, sa istim dnevnim redom.

II

Za XXI (dvadeset prvu) redovnu sjednicu Skupštine akcionara predlaže se sledeći dnevni red:
1. Izbor predsjednika Skupštine,
2. Izbor zapisničara, dva ovjerivača zapisnika i Komisije za glasanje,
3. Usvajanje Izvještaja Komisije za glasanje,
4. Usvajanje zapisnika sa IV (četvrte) vanredne sjednice Skupštine akcionara održane dana 28.02.2022. godine,
5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora za 2021. godinu,
6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izvještaja za 2021. godinu,
7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu i poslovanju Društva za 2021. godinu,
8. Razmatranje i usvajanje Finansijskih izvještaja o poslovanju Društva za 2021. godinu,
9. Razmatranje i donošenje odluke o raspodjeli ostvarene dobiti za 2021. godinu,
10. Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja Društva za 2022. godinu,
11. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2022. godinu,

III

Pravo učešća i pravo glasa na sjednici Skupštine akcionara ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti A.D. Banja Luka sa stanjem na deseti dan prije održavanja XXI (dvadeset prve) redovne sjednice Skupštine akcionara, odnosno sa stanjem na dan 20.06.2022. godine, a u skladu sa Zakonom i Statutom ovog preduzeća.
Uvid u materijale zainteresovani mogu ostvariti svakog radnog dana od 07:00 do 15:00 časova u poslovnim prostorijama preduzeća, počev od dana objavljivanja odluke do dana održavanja sjednice Skupštine akcionara.

IV

Pozivaju se akcionari da lično ili preko punomoćnika učestvuju u radu Skupštine akcionara. Potpis davaoca punomoći mora biti ovjeren od nadležnog organa ili ovlaštenog lica u preduzeću.

Broj: 01-III-NO-2/22
Milići, 24.05.2022. godine


Predsjednik Nadzornog odbora
Drago Džinkić, dipl.ek.

 Prečice: KMLN