Alpro a.d. Vlasenica saziva redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Alpro a.d. Vlasenica

AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PRERADU ALUMINIJUMA 'ALPRO" VLASENICA
Upravni odbor

Na osnovu čl. 267., 272. i 304. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske", br. 127/08, 58/09, 100/11,67/13, 100/17 i 82/19] i član 25., 26., 27. i član 46. tačka 3. i 5. Statuta Akcionarskog društva za preradu aluminija 'ALPRO" Vlasenica - prečišćeni tekst S br. 16-2/16 od 28. juna 2016. potvrda notara, broj: OPU 2171/16 od 05. jula 2016.godine i Odluke Upravnog odbora donesene25. maja 2022. godine, Upravni odbor objavljuje

POZIV
ZA GODIŠNJU SKUPŠTINU AKCIONARA AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA PRERADU ALUMINIJA "ALPRO" VLASENICA

koja će se održati dana 29. juna 2022. godine(srijeda), sa početkom u 12,00 časova u poslovnoj zgradi Društva u Vlasenici, Njegoševa b. b., sala za sjednice

I

Predlaže se sljedeći dnevni red za ovu 26. Skupštinu akcionara:
1. Imenovanje Komisije za glasanje, zapisničara i dva ovjerivača zapisnika od strane predsjednika Skupštine akcionara;
2. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Komisije za glasanje o verifikaciji punomoći za zastupanje i kvoruma;
3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa prethodne, 25. sjednice Skupštine akcionara;
4. Razmatranje i usvajanje Odluke o odobravanju Plana poslovanja za 2022. godinu;
5. Razmatranje i usvajanje Odluke o izboru članova Upravnog odbora AD „Alpro" Vlasenica;
6. Razmatranje i usvajanje Odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju AD „Alpro" Vlasenica za 2021. godinu sa Izjavom Upravnog odbora o usklađenosti organizacije poslovanjasa standardima korporativnog upravljanja i informacije iz člana 282. stav 4 i člana 315 Zakona o privrednim društvima;
6. Razmatranje i usvajanje Odluke o usvajanju Finansijskog izvještaja AD „Alpro" Vlasenica za 2021. godinu;
7. Razmatranje i usvajanje Odluke o usvajanju Izvještaja o poslovnim aktivnostima, Finansijskog izvještaja i Izvještaja nezavisnog revizora za BH ALUMINIUM d.o.o. Vlasenica za 2021. godinu;
8. Razmatranje i usvajanje Odluke o usvajanju izvještaja nezavisnog revizora za 2021. godinu;
9. Razmatranje i usvajanje Odluke o usvajanju Konsolidovanog finansijskog izvještaja za 2021. godinu;
10. Razmatranje i usvajanje Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Upravnog odbora za period od 25. maj 2021 do 19. maj 2022. godine;
11. Razmatranje i usvajanje Odluke o prijedlogu raspodjele dobiti;
12. Razmatranje i usvajanje Odluke o imenovanju Nezavisnog revizora za 2022. godinu.

II

Pravo učestvovanja i pravo glasa na Skupštiniakconaraakcionari ostvaruju na osnovu Izvještaja iz Centralnog registra hartija od vrijednosti, tj. Knjige akcionara, koja sadrži izvještaj o vlasnicima akcija na dan 19. jun 2022. godine (deseti dan prije dana održavanja sjednice Skupštine akcionara).O svakoj tački dnevnog reda odlučuje se na Skupštini akcionaraprostom većinom glasova prisutnih i zastupanih akcionara, uključujući i glasove odsutnih akcionara koji su odlučili glasatiputem pisane izjave o glasanju.
Ovim putem pozivamo sve akcionare da lično, putem advokata, ili putem punomoćnika učestvuju u radu Skupštine akcionara.
Lično glasanje podrazumijeva učestvovanje u radu Skupštine akcionara ili glasanje pisanom izjavom, poštom ili elektronskom poštom u odsutnosti.
Odsutni akcionari mogu glasati pisanom izjavom o glasanju koja treba sadržati: ime i prezime akcionara, matični broj ili jedinstveni identifikacioni brojpravnog lica, puni naziv tačke dnevnog reda i izjavu da li glasaju „za" ili „protiv" prijedloga odluke ili su „suzdržani" od glasanja, uz potpis akcionara, tj. potpis zakonskog zastupnika i pečat akcionara (ukoliko je akcionar pravno lice).Izjave o glasanju, kao i punomoći koje daje akcionar - fizičko lice trebaju biti ovjerene od strane nadležnog državnog organa.Punomoć se daje u pisanom obliku i sadrži puni naziv punomoćnika i podatke o broju, vrsti i klasi akcija za koje se daje punomoć.
Punomoć se predaje Komisiji za glasanje na početku sjednice.

III

Kopije dokumenata za Skupštinu akcionara (uključujući i tekst Statuta - prečišćeni tekst) mogu se dobiti svakog radnog dana u Upravno-tehničkom odjeljenju, na adresi prostorija Društva.Na zahtjev bilo kojeg akcionara, Društvo dostavlja kopije Statuta i Poslovnika o radu Skupštine akcionara, u prostorijama Društva, Njegoševa bb, Administrativno-tehničko odjeljenje, svakim radnim danom od 8.00 do 15.00 časova.Poziv za sjednicu Skupštine akcionarase objavljuje na web stranici Banjalučke berze i web stranici Društva i dva dnevna lista registrovana na području Republike Srpske, najmanje 30, a ne više od 60 dana unaprijed.

IV

Ukoliko se Skupština zbog nedostatka kvoruma ne održi u predviđeno vrijeme, nova sjednica Skupštine će se održatinaredni dan,30. jun 2022. godine (četvrtak), na istom mjestu, u isto vrijeme i s istim Dnevnim redom.

UO broj 15/22


Predsjednik Upravnog odbora
Georgios Mylonas

 


Prilog:
Prečice: ALPR