Vodovod a.d. Kozarska Dubica saziva 19. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Vodovod a.d. Kozarska Dubica

Broj: 246/NO-43/22
Datum : 30.05.2022. godina

Na osnovu člana 267. i 272. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS", broj: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 i 82/19), člana 7. Zakona o javnim preduzećima ("Sl. glasnik RS" br:75/04 i 78/11) i člana 35. Statuta preduzeca Vodovod a.d. Kozarska Dubica, privremeni Nadzorni odbor

SAZIVA

Devetnaestu godišnju Skupštinu akcionara "Vodovod" AD Kozarska Dubica koja će se održati dana 30.06.2022. godine (četvrtak) sa početkom u 12,00 časova, u poslovnim prostorijama preduzeća "Vodovod" AD Kozarska Dubica, ulica Kralja Petra I Oslobodioca bb u Kozarskoj Dubici.
Za sjednicu se predlaže sljedeći

Dnevni red:

1. Izbor radnih tijela Skupštine akcionara:
- Komisija za glasanje
- Zapisničara,
- Dva ovjerivača zapisnika,
2. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Komisije za glasanje
3. Razmatranje i usvajanje Izvoda iz zapisnika sa osamnaeste godišnje Skupštine akcionara "Vodovod" AD Kozarska Dubica, održane dana 16.07.2021. godine,
4. Razmatranje i usvajanje Finansijskih izvještaja za 2021. godinu,
5. Donošenje odluke o rasporedu dobiti "Vodovod" AD Kozarska Dubica ostvarene u 2021. godini,
6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izvještaja " Vodovod" AD Kozarska Dubica za 2021. godinu,
7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Preduzeća "Vodovod" a.d. Kozarska Dubica za 2021. godinu,
8. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora za 2021. godinu,
9. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Odbora za reviziju za 2021. godinu,
10. Razmatranje i usvajanje proizvodno - finansijskog plana "Vodovod" AD Kozarska Dubica za 2022. godinu,
11. Razmatranje i donošenje Odluke o razrješenju privremenog Nadzornog odbora,
12. Razmatranje i donošenje Odluke o imenovanju Nadzornog odbora.

U slučaju da se godišnja Skupština akcionara ne održi u zakazano vrijeme zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica će se održati 07.07.2022. godine u 12,00 časova na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruju akcionari na osnovu Izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti Republike Srpske koji sadrži oznaku akcije, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcije sa stanjem na deseti dan prije održavanja Skupštine akcionara, odnosno na dan 20.06.2022. godine. Uvid u material za Skupštinu akcionara se može izvršiti svakog radnog dana u vremenu od 09-14 časova u Upravnoj zgradi "Vodovod" a.d. Kozarska Dubica, ulica Kralja Petra I Oslobodioca bb, Kozarska Dubica.
Pozivaju se svi akcionari da lično ili putem punomoćnika, odnosno glasanjem pismenim putem uzmu učešće u radu Skupštine akcionara.


PREDSJEDNIK
Privremenog Nadzornog odbora
Lukić Zoran

 Prečice: VDKZ