Naša Banka a.d. Bijeljina - Javni poziv za upis i uplatu 21. emisije akcija javnom ponudom

Izvor:  Monet broker

Na osnovu člana 33. Zakona o tržištu hartija od vrijednosti (Službeni glasnik RS, broj: 92/06, 34/09, 30/12, 59/13, 108/13, 47/17 i 11/22) i Odluke o XXI (dvadesetprvoj) emisiji redovnih (običnih) akcija javnom ponudom broj: 01-3-5056/22 od 04.04.2022. godine (u daljem tekstu: Odluka), emitent Naša banka a.d. Bijeljina, dana 06.06.2022. godine (u daljem tekstu: Emitent), objavljuje


JAVNI POZIV ZA UPIS I UPLATU
XXI (DVADESETPRVE) EMISIJE REDOVNIH (OBIČNIH) AKCIJA JAVNOM PONUDOM

Emitent upućuje poziv svim zainteresovanim domaćim i stranim investitorima, pravnim i fizičkim licima za upis i uplatu XXI (dvadesetprve) emisije redovnih (običnih) akcija javnom ponudom, pod uslovima utvrđenim Odlukom i Obavještenjem i skraćenim prospektom za XXI emisiju.


Agencija za bankarstvo Republike Srpske dala je saglasnost na XXI emisiju običnih (redovnih) akcija, Rješenjem broj 03-538-3/2022 od 04.04.2022. godine.
Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske je odobrila obavještenje i skraćeni prospekt za XXI (dvadesetprvu) emisiju redovnih (običnih) akcija javnom ponudom, Rješenjem broj: 01-UP-31-255-6/22 od 01.06.2022. godine, pod sljedećim uslovima:
 Ukupan broj emitovanih akcija: 4.225.000
 Nominalna vrijednost jedne akcije: 1,00 KM (slovima: jedna konvertibilnih maraka)
 Nominalna vrijednost emisije: 4.225.000,00 KM (slovima: četirimilionadvijestotinedvadesetpethiljada konvertibilnih maraka)
 Rok trajanja upisa i uplate, mjesto upisa i uplate. Upis i uplata akcija počinju 8-og dana od dana objavljivanja ovog javnog poziva, odnosno od 14.06.2022. godine.
Pravo preče kupovine - vlasnici redovnih akcija, koji su registrovani u Centralnom registru hartija od vrijednosti na dan presjeka, odnosno na dan 24.04.2022. godine, imaju pravo preče kupovine akcija XXI emisije, srazmjerno njihovom procentualnom učešću u akcijskom kapitalu Emitenta. Rok za korištenje prava preče kupovine počinje 14.06.2022. godine i trajaće 15 dana, zaključno sa danom 28.06.2022. godine. Upis akcija po osnovu prava preče kupovine vrši se u prostorijama BDD „Monet broker" a.d. Banja Luka u Ulici Jovana Dučića 25, 78 000 Banja Luka, svaki radni dan od 8:00 do 16:00 časova, potpisivanjem izjave o upisu (upisnice) u pet primjeraka, od kojih dva primjerka pripadaju kupcu. Uplata akcija vrši se u novcu na poseban privremeni račun otvoren u Novoj Banci AD Banja Luka, za deponovanje uplata u postupku emisije akcija, broj: 555-090-00568398-39.
Nakon isteka roka za korištenje prava preče kupovine akcija u trajanju od 15 dana, preostali iznos emisije biće predmet javne ponude na Banjalučkoj berzi hartija od vrijednosti AD Banja Luka. Upis i uplata preostalih akcija trajaće 30 dana i vršiće se kod ovlaštenih berzanskih posrednika na tržištu hartija od vrijednosti Republike Srpske, u skladu sa radnim vremenom ovlaštenih berzanskih posrednika.
 Prodajna cijena akcija iz XXI emisije, za akcionare koji koriste pravo preče kupovine iznosi 0,8056 KM po jednoj akciji. Cijena za preostale akcije, nakon isteka roka za korišćenje prava preče kupovine, formiraće se na Berzi, po principu višestrukih cijena (kontinuirana javna ponuda), s tim da će prodajni nalog biti unesen 29.06.2022. godine po cijeni od 0,8056 KM. Standard povećanja cijene je 0,01 KM.
 Uplata akcija vrši se u novcu. Upisane, a neuplaćene akcije ne proizvode pravne posljedice i ne mogu biti u pravnom prometu. Emisija se smatra uspješnom kad je upisano i uplaćeno 100% ukupnog broja akcija.
 Emitent zadržava pravo da završi javnu ponudu ukoliko se prije isteka roka od 30 dana upiše i uplati cjelokupna ponuđena količina.
 Emitent će javni poziv za upis i uplatu XXI emisije redovnih (običnih) akcija zajedno sa Jedinstvenim prospektom za uvrštenje XX emisije, te Obavještenjem o XXI emisiji i skraćeni prospekt, objaviti na Internet stranici Banjalučke berze (www.blberza.com), na internet stranici Emitenta (www.nasa-banka.com) i internet stranici Agenta emisije (www.monetbroker.com).
 Upis se može izvršiti lično ili posredstvom punomoćnika za fizičko lice, odnosno zakonskog zastupnika za pravno lice, uz prilaganje propisno ovjerene punomoći, odnosno ovlaštenja i stavljanje na uvid identifikacionog dokumenta.
 Za sprovođenje ove emisije nadležna je Uprava Emitenta.
 Više informacija o XXI emisiji redovnih (običnih) akcija Emitenta može se dobiti kod Agenta emisije „Monet Broker" a.d. Banja Luka, Jovana Dučića 25, 78 000 Banja Luka, ili na telefon 051/345-600.
Jedinstveni prospekt moguće je naručiti putem zvanične adrese elektronske pošte Agenta emisije: mail@monetbroker.com.

 

Naša banka a.d. Bijeljina
zastupana po
"Monet broker" a.d. Banja Luka

 


Prilog:
JAVNI POZIV XXI.docx   24 KB - Latinica
PIBB_Prospekt XXI maj.pdf   885 KB - Latinica
PIBB_Prospekt XX maj.pdf   1,8 MB - Latinica
PIBB_napomene_2019.pdf   896 KB - Latinica
PIBB_napomene_2020.pdf   1,3 MB - Latinica
PIBB_Napomene 2021-28.02.2022.pdf   5,0 MB - Latinica

Prečice: PIBB