KP Vodovod a.d. Gradiška saziva 15. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  KP Vodovod a.d. Gradiška

K.P. „VODOVOD" a.d.
GRADIŠKA

Na osnovu člana 7. tačka l. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik Republike Srpske" br. 75/04 i 78/11), člana 272. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske" br. 127/08, 58/09,100/11,67/13 i 100/17) i člana 51. tačka 13. Statuta KP „Vodovod" a.d. Gradiška, Nadzorni odbor Preduzeća na sjednici održanoj dana 24.05.2022. godine donosi

O D L U K U
Saziva se XV redovna sjednica Skupštine akcionara KP „Vodovod" a.d. Gradiška, koja će se održati dana 29.06.2022 godine (srijeda) u 10:00 časova u prostorijama preduzeća, Kozarskih brigada 36A u Gradišci.

Za sjednicu se predlaže sljedeći:

DNEVNI RED

1. Izbor radnih tijela (Komisija za glasanje (3. člana), zapisničar, 2 (dva) ovjerivača zapisnika),
2. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa XIV redovne sjednice Skupštine akcionara održane dana 14.07.2021. godine,
3. Razmatranje i usvajanje:
a) izvještaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja Preduzeća za 2021. godinu,
b) finansijskih izvještaja Preduzeća za 2021.godinu,
v) izvještaja o poslovanju Preduzeća za 2021. godinu,
4. Donošenje odluke o raspodjeli dobiti Preduzeća za 2021.godinu,
5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora Preduzeća za 2021. godinu,
6. Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja Preduzeća za 2022.godinu,
7. Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja Preduzeća za period 2022.god..-2024.god.,
8. Razmatranje i usvajanje Plana investicija za period 2022.god.-2024.godine,
9. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja Preduzeća za 2022. godinu,
10. Razno.

Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini imaju svi akcionari ili njihovi punomoćnici na osnovu izvještaja Centralnog registra sa stanjem na deseti dan prije održavanja sjednice Skupštine akcionara, odnosno na dan 19.07.2022.godine.
U slučaju da se zbog nedostatka kvoruma zakazana Skupština ne održi u gore zakazanom terminu, ponovljena sjednica će se održati 06.07.2022.godine (srijeda), na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Obavještavaju se akcionari Preduzeća da sve informacije u vezi održavanja godišnje Skupštine i materijale mogu dobiti u sjedištu Preduzeća i na internet stranici Banjalučke berze.


Predsjednik Nadzornog odbora
Branka Trninić,dipl.inž.građ. s.r.


Broj: 0.10-847-1/22
Datum: 24.05.2022.godine.

 Prečice: VDGR