Zavod za izgradnju a.d. Banja Luka - Izmjena dnevnog reda 25. redovne Skupštine akcionara

Izvor:  Zavod za izgradnju a.d. Banja Luka

ZAVOD ZA IZGRADNjU a.d. BANjA LUKA
Upravni odbor
Broj: 1- 1717-5-1 /22
Dana: 24.06.2022.godine

Na osnovu člana 56.Statuta Zavoda za izgradnju a.d. Banja luka-Prečišćeni tekst(u daljem tekstu Zavod), Upravni odbor na sjednici održanoj dana 24.06.2022.godine donio je Odluku br.1-1717-5/22, na osnovu koje se objavljuje

IZMJENA DNEVNOG REDA
XXV sjednice Skupštine akcionara
Zavoda za izgradnju a.d.Banja Luka

U sazivu XXV redovne sjednice Skupštine akcionara Zavoda , zakazana za 30.06.2022.g. u 12.00 časova, objavljenom u „Glasu Srpske" i „Nezavisnim novinama", dana 31.05.2022.godine, te sajtu Banjalučke berze i sajtu Zavoda za izgradnju a.d. Banja Luka, vrši se izmjena dnevnog reda, kako slijedi:

Tačka 3. dnevnog reda mijenja se i glasi:

"Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa X vanredne sjednice Skupštine akcionara održane
dana 28.02.2022.godine"

Tačka 4. se skida sa dnevnog reda.

Tačke 5,6,7,8 i 9. postaju tačke 4,5,6,7 i 8.

Ostali tekst saziva koji je objavljen dana 31.05.2022.godine ostaje nepromjenjen.


UPRAVNI ODBOR

 Prečice: ZIBL