Energoinvest rask. oprema a.d. I. Sarajevo - u stečaju - Zaključen stečajni postupak

Izvor:  Službeni glasnik RS 68/2022

Okružni privredni sud u Istočnom Sarajevu, stečajni sudija Sandra Radoš Čatak, u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom: "Energoinvest" rasklopna oprema a.d. Istočno Sarajevo, Ul. Vuka Karadžića 17, Istočno Sarajevo, 4.7.2022. godine, donio je sljedeće

RJEŠENjE

1. Zaključuje se stečajni po stupak nad stečajnim dužnikom "Energoinvest" rasklopna oprema a.d. Istočno Sarajevo, Ul. Vuka Karadžića 17, Istočno Sarajevo.
2. Daje se ovlašćenje stečajnom upravniku Vladi Simoviću iz Foče da nakon zaključenja stečajnog postupka u sudskom registru ovog suda registruje stečajnu masu.
3. Daje se ovlašćenje stečajnom upravniku Vladi Simoviću iz Foče da nakon zaključenja stečajnog postupka nastavi sudske postupke kao zastupnik stečajne mase stečajnog dužnika: "Energoinvest" rasklopna oprema a.d. Istočno Sarajevo, i to Upravni spor, broj: 14 0 U 003032 16 Uvp, u kojem je stečajni dužnik učesnik u postupku.
4. Nakon zaključenja stečajnog postupka, neće se gasiti žiro račun stečajnog dužnika, broj: 555-80000137528-60, otvoren kod Nova banka a.d. Banja Luka. Stečajni upravnik će u ime stečajne mase raspolagati novčanim sredstvima na računu.
5. Ovo rješenje objaviće se u "Službenom glasniku Republike Srpske" i na oglasnoj tabli Suda, te će se isto dostaviti nadležnom tužilaštvu.
6. Nalaže se sudskom registru da u skladu sa t. 1. i 2. ovog rješenja, nakon pravosnažnosti istog, upiše promjene u sudskom registru.
7. Obavještavaju se stečajni dužnik, stečajni upravnik i povjerioci da pravne posljedice zaključenja stečajnog postupka nastupaju osam dana nakon objavljivanja ovog rješenja u "Službenom glasniku Republike Srpske".

Stečajni sudija, Sandra Radoš Čatak, s.r.

Pouka
Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Višem privrednom sudu u Banjoj Luci u roku od osam dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srpske". Žalba se podnosi putem ovog suda u tri primjerka.


(61 0 St 007276 14 St-su)

 Prečice: RAOP