Plasmo a.d. Modriča saziva 16. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Plasmo a.d. Modriča

Na osnovu člana 304.Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske", broj 128/08, 58/09, 100/11,67/13) i člana 9.tačka 9.16.Statuta „Plasmo" a.d. Modriča, Upravni odbor „Plasmo" a.d. Modriča, na sjednici održanoj dana 22.07.2022.godine,
donio je

ODLUKU O SAZIVU
XVI redovne sjednice Skupštine akcionara „Plasmo" a.d. Modriča za dan 15.09.2022.god.
sa početkom u 11,00 časova u prostorijama „Plasmo" a.d. u Modriči, ulica Berlinska 67
sa slijedećim

Dnevnim redom:
1.Izbor radnih tijela (predsjednika, komisije za glasanje, zapisničara i dva ovjerivača).
2.Usvajanje Izvještaja Komisije za glasanje.
3.Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa XV redovne Skupštine Društva.
4.Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora Društva za 2021.godinu.
5.Razmatranje i usvajanje:
a) Godišnjeg obračuna Društva za 2021.godinu,
b) Izvještaja o poslovanju Društva za 2021.godinu
c) Izvještaja nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2021.godinu
6.Izbor nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvješataja za 2022.godinu
7.Donošenje Odluke o raspolaganju imovine velike vrijednosti
8.Tekuća pitanja

Poziv za sjednicu Skupštine akcionara objaviti na internet stranici Banjalučke berze i u najmanje dva dnevna lista registrovana na području Republike Srpske.
Pravo učešća u radu i odlučivanju na Skupštini imaju svi akcionari Društva koji su upisani u knjigu akcionara u Centralnom registru HOV RS, deset dana prije održavanja sjednice Skupštine akcionara, odnosno na dan 05.09.2022.godine.
Svaka akcija daje pravo glasa srazmjerno broju vlastitih ili zastupanih akcija. Pozivaju se svi akcionari da lično, putem punomoći ili glasanjem pismenim putem učestvuju u radu Skupštine Društva.
Punomoć fizičkih lica, treba biti ovjerena kod nadležnog organa, a punomoć pravnih lica, pečatom i potpisom odgovornog lica.
Kvorum za sjednicu Skupštine akcionara, čine akcionari koji posjeduju većinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa. U kvorum se računaju i glasovi akcionara koji mogu glasati i pismenim putem.
U slučaju da se Skupština ne održi navedenog dana, zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica Skupštine akcionara će se održati dana 22.09.2022.godine u 11,00 časova na istom mjestu i sa istim dnevnim redom. Kvorum za ponovljenu sjednicu Skupštine akcionara čini 1/3 ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa.
Akcionari imaju mogućnost uvida u materijale za Skupštinu, svakim radnim danom od 15.08. do 15.09.2022.godine u vremenu od 9-11 časova pozivom na broj 053/810-039.

 

Broj: 12/2022

UPRAVNI ODBOR

 Prečice: PLSM