Connect People d.o.o. Pale - Javni poziv za upis i uplatu prve emisije obveznica

Izvor:  Monet Broker

CONNECT PEOPLE d.o.o. Pale
Trifka Grabeža 16, Pale


Na osnovu člana 33. Zakona o tržištu hartija od vrijednosti („Službeni glasnik Republike Srpske" br. 92/06, 34/09, 30/12, 59/13, 108/13, 04/17, 63/21, 11/22 i 63/22) „Connect People" d.o.o. Pale (u daljem tekstu: „Emitent") objavljuje:

JAVNI POZIV ZA UPIS I UPLATU
PRVE EMISIJE DUGOROČNIH KORPORATIVNIH OBVEZNICA JAVNOM PONUDOM
svim domaćim i stranim, fizičkim i pravnim licima

Pozivaju se sva zainteresovana fizička i pravna lica da učestvuju u javnoj ponudi prve emisije obveznica Emitenta.
Rješenjem Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske, broj: 01-UP-31-496-4/22 od 04.10.2022. godine, odobren je Jedinstveni prospekt za prvu emisiju obveznica pod sljedećim uslovima:
• Broj, nominalna vrijednost hartija od vrijednosti i ukupna vrijednost emisije: Prvom emisijom emituje se 58.000 obveznica, pojedinačne nominalne vrijednosti 100,00 KM, ukupne nominalne vrijednosti emisije 5.800.000,00 KM.
• Dospijeće, visina kamate: Dospijeće emisije je 13 (trinaest) godina od dana upisa emisije u Centralni registar hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka. Kamatna stopa iznosi 6,00% na godišnjem nivou.
• Način i rokovi isplate glavnice i kamate: Dospijeće emisije je 13 (trinaest) godina od dana upisa emisije u Centralni registar hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka. Kamatna stopa iznosi 6,00% na godišnjem nivou. U prvih 12 mjeseci isplaćivaće se samo kamata (tzv.„Grace period"), dok će se u sljedećih 144 mjeseca isplaćivati glavnica i pripadajući dio kamate u jednakim mjesečnim anuitetima (144 anuiteta), u roku od 10 (deset) dana od dana dospijeća anuiteta. Plaćanje će se vršiti posredstvom platnog agenta. Rok plaćanja dospjelog anuiteta od strane Emitenta na račun za posebnu namjenu platnog agenta iznosi 10 (deset) dana od dana dospijeća, odnosno od dana izvršenog obračuna dospjelog anuiteta od strane platnog agenta.Platni agent vrši isplatu sa računa za posebnu namjenu na račun vlasnika obveznica u roku od tri (3) radna dana od dana uplate anuiteta na račun za posebnu namjenu od strane Emitenta.
• Obezbjeđenje obaveza iz prve emisije obveznica: U cilju obezbjeđenja urednog plaćanja obaveza po osnovu emitovanih obveznica iz prve emisije Emitent je izdao 156 mjenica i mjenično ovlašćenje koje je predao platnom agentu prve emisije obveznica. Platni agent prve emisije obveznica Emitenta je Nova banka a.d. Banja Luka, Kralja Alfonsa XIII 37a, 78 000 Banja Luka. Pored mjenica u svrhu obezbjeđenja plaćanja obaveza Emitenta po osnovu emitovanih obveznica iz prve emisije, u korist investitora, upisaće se založno pravo - hipoteka prvog reda na nepokretnostima u vlasništvu Emitenta, i to:
1. Poslovni objekat gradske tržnice koji se nalazi u Ulici Srpskih ratnika br. 1, 71 420 Pale, Republika Srpska, BiH. Objekat je izgrađen na zemljišnoj parceli k.č. br. 951/1 K.O. Pale Grad, ukupne površine 2.068,00 m². Vrijednost navedene nepokretnosti, prema procjeni dipl.ing.arh. sudskog vještak arh-građevinske struke, Dragana Šojića od 13.09.2022. godine, iznosi 7.328.992 KM.
2. Parking prostor (uz objekat gradske tržnice) koji se nalazi u Ulici Trifka Grabeža broj 16, 71 420 Pale, Republika Srpska, BiH. Parking prostor se nalazi na zemljišnim parcelama k.č.br. 652/58, 652/81 i 417/2 K.O. SP Pale, upisane u ZK izvadak broj 3162, ukupne površine 777 m². Vrijednost navedene nepokretnosti, prema procjeni dipl.ing.arh. sudskog vještak arh-građevinske struke, Dragana Šojića od 23.08.2022. godine, iznosi 181.310,00 KM.
3. Poslovni prostor broj PP17 koji se nalazi u Ulici Srpskih ratnika br. 1, 71 420 Pale, Republika Srpska, BiH. Objekat je izgrađen na zemljišnoj parceli k.č. br. 951/1 K.O. Pale Grad, ukupne površine 311,89 m², upisan u Izvod iz knjige uloženih ugovora broj 2090/4. Vrijednost navedene nepokretnosti, prema procjeni dipl.ing.arh. sudskog vještak arh-građevinske struke, Dragana Šojića od 23.08.2022. godine, iznosi 1.053.936,00 KM.
4. Poslovni prostor broj PP18 koji se nalazi u Ulici Srpskih ratnika br. 1, 71 420 Pale, Republika Srpska, BiH. Objekat je izgrađen na zemljišnoj parceli k.č. br. 951/1 K.O. Pale Grad, ukupne površine 331,63 m², upisan u Izvod iz knjige uloženih ugovora broj 2091/4. Vrijednost navedene nepokretnosti, prema procjeni dipl.ing.arh. sudskog vještak arh-građevinske struke, Dragana Šojića od 23.08.2022. godine, iznosi 1.121.496,00 KM.
• Prava i ograničenja prava vlasnika: Pravo na povrat glavnice, pravo na naplatu pripadajuće kamate i pravo na proglašenje prijevremenog dospijeća emisije;
• Prijevremeno dospijeće obveznica: U slučaju nepoštovanja uslova emisije, Emitent prihvata da vlasnici obveznica imaju pravo da proglase prvu emisiju obveznica prijevremeno dospjelom i zahtijevaju isplatu cjelokupnog preostalog iznosa glavnice uz pripadajuću kamatu. U slučaju nepoštovanja uslova emisjie vlasnici obveznica imaju pravo da obavijeste Emitenta i Platnog agenta da je prva emsija obveznica zbog nepoštovanja uslova emisije prijevremeno dospjela. Platni agent će u roku od 2 (dva) radna dana od prijema obavještenja o prijevremenom dospijeću emisije izvršiti obračun duga (preostali iznos glavnice i ostvarena kamata zaključno sa danom dospijeća) i isti dostaviti Emitentu. Emitent se obavezuje da u roku od 15 (petnaest) dana od dana prijema obračuna od strane Platnog agenta, izvrši uplatu cjelokupnog duga, odnosno preostali iznos glavnice uz ostvarenu kamatu zaključno sa danom dospijeća. Danom dospijeća obaveza iz prve emisije smatraće se dan na koji je Platni agent primio obavještenje od strane vlasnika obveznica.Vlasnici obveznica imaju pravo proglasiti prijevremeno dospijeće emisije u slučaju da:
1. Emitent ne omogući upis založnog prava/hipoteke prvog reda na nekretninama koje služe kao obezbjeđenje plaćanja obaveza iz prve emisije obveznica, u roku od 60 dana od dana registracije emisije kod Centralnog registra hartija od vrijednosti, i ne dostavi dokaz o izvršenom upisu iste, ili
2. Dugovanja Emitenta prema vlasnicima obveznica, po osnovu isplate anuiteta iz prve emisije iznose 100.000,00 KM i više, 15 dana u kontinuitetu.
Emitent je saglasan da u navedenim okolnostima, vlasnici obveznica imaju pravo da proglase prijevremeno dospijeće emisije i to na način da, vlasnici najmanje 50% emitovanih obveznica obavijeste Platnog agenta i Emitenta da su prekršeni uslovi emisije po bar jednom od dva navedena osnova, te da se prijemom obavještenja emisija smatra dospjelom.
• Pravo preče kupovine obveznica: Emisija se vrši bez korištenja prava preče kupovine.
• Prava emitenta: Emitent zadržava pravo na odustajanje od javne ponude obveznica i prekid emisije prije isteka roka za njihov upis i uplatu. Emitent zadržava i pravo na završetak postupka upisa i uplate obveznica ukoliko emisija bude u cjelosti upisana i uplaćena prije isteka roka utvrđenog za njihov upis i uplatu.
• Prodajna cijena: Prodajna cijena iznosi 100 KM po jednoj obveznici. Metod trgovanja je kontinuirana javna ponuda, u skladu sa pravilima Banjalučke berze. Standard povećanja cijene je 0,01 KM.
• Rok trajanja upisa i uplate: Početak upisa i uplate obveznica je 13.10.2022. godine. Upis i uplata obveznica traju 30 dana, zaključno sa 11.11.2022. godine.
• Upis i uplata obveznica: Upis obveznica će se vršiti na Banjalučkoj berzi, posredstvom ovlašćenih berzanskih posrednika na tržištu hartija od vrijednosti Republike Srpske, u skladu sa radnim vremenom ovlašćenih berzanskih posrednika. Uplate za kupovinu obveznica kupci vrše na račun ovlaštenog berzanskog posrednika na tržištu hartija od vrijednosti Republike Srpske, posredstvom kojeg izdaju nalog za upis obveznica. Po realizaciji kupovnog naloga, ovlašteni berzanski posrednik transferiše iznos novčanih sredstava koji odgovara broju upisanih obveznica pomnoženih sa cijenom naznačenom na nalogu za upis na privremeni namjenski račun za deponovanje uplata po osnovu kupovine obveznica broj: 555-09000588435-68, otvoren kod Nove banke a.d. Banja Luka. Sredstvo plaćanja je novac, konvertibilna marka (KM).
• Jedinstveni prospekt za javnu ponudu obveznica iz prve emisije i njihovo uvrštenje na slobodno tržište Banjalučke berze besplatno je dostupan u prostorijama Emitenta i Agenta emisije, te na Internet stranicama Emitenta (www.connectpeople.ba), Banjalučke berze: www.blberza.com, Agenta emisije (www.monetbroker.com) i platnog agenta (www.novabanka.com).
• Kriterijum uspješnosti emisije: Emisija se smatra uspješnom ukoliko, u roku od 30 dana predviđenom za upis i uplatu, bude upisano i uplaćeno minimalno 60% obveznica ponuđenih Jedinstvenim prospektom.
• Ovlašćeno lice Emitenta za sprovođenje emisije: Stevo Lonco, direktor Emitenta.


Više informacija o prvoj emisiji obveznica Emitenta se može dobiti kod agenta emisije „Monet Broker" a.d. Banja Luka, Jovana Dučića 25, 78 000 Banja Luka, ili na telefon 051/345-600.

Connect People d.o.o. Pale,
zastupan po „Monet Broker" a.d. Banja Luka.

 

 


Prilog:
Prečice: COPL