MKD PRO FIN d.o.o. Istočno Sarajevo - Javni poziv za upis i uplatu 5. emisije obveznica javnom ponudom

Izvor:  Advantis Broker

Na osnovu člana 33. Zakona o tržištu hartija od vrijednosti vrijednosti („Službeni glasnik Republike Srpske" br. 92/06, 34/09, 30/12, 59/13, 108/13, 04/17, 63/21, 11/22 i 63/2022) Mikrokreditno društvo „PRO FIN" d.o.o. Istočno Sarajevo („Emitent"), objavljuje:

JAVNI POZIV
ZA UPIS I UPLATU PETE EMISIJE OBVEZNICA
MIKROKREDITNOG DRUŠTVA „PRO FIN" D.O.O. ISTOČNO SARAJEVO,
JAVNOM PONUDOM
svim domaćim i stranim fizičkim i pravnim licima

Pozivaju se sva zainteresovana fizička i pravna lica da učestvuju u javnoj ponudi emisije obveznica.
Obveznice iz ove emisije emituju se na osnovu Odluke o petoj emisiji obveznica, javnom ponudom, broj: 308/22 koju je donijela Skupština članova Mikrokreditnog društva „PRO FIN„ d.o.o. Istočno Sarajevo na sjednici, održanoj dana 15.12.2022. godine.
Rješenjem Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske, broj 01-UP-31-660-2/22g/23 od 18.01.2023. godine, odobren je Jedinstveni prospekt za petu emisiju obveznica po sljedećim uslovima:
• Broj, nominalna vrijednost hartija od vrijednosti i ukupna vrijednost emisije:
Petom emisijom obveznica, javnom ponudom na Banjalučkoj berzi, emituje se 10.000 obveznica, pojedinačne nominalne vrijednosti 100,00 KM, ukupne nominalne vrijednosti emisije 1.000.000,00 KM;
• Dospijeće, visina kamate, način i rokovi isplate glavnice i kamate:
Dospijeće emisije je 3 (tri) godine od dana registracije obveznica iz emisije u Centralnom registru hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka. Kamatna stopa iznosi 7,50% na godišnjem nivou. Glavnica i pripadajući dio kamate isplaćivaće se u jednakim mjesečnim anuitetima (36 anuiteta). Plaćanje će se vršiti posredstvom platnog agenta - Centralni registar HOV a.d. Banja Luka. Rok plaćanja dospjelog anuiteta od strane Emitenta na račun za posebnu namjenu platnog agenta iznosi dva radna dana od dana dospijeća anuiteta, a platni agent vrši isplatu sa računa za posebnu namjenu na račune vlasnika obveznica u roku od tri radna dana od dana uplate anuiteta na račun za posebnu namjenu. U slučaju kašnjenja isplate anuiteta Emitent je obavezan da plati i zakonsku zateznu kamatu;
• Valutna klauzula:
Radi očuvanja realne vrijednosti, ukoliko dođe do promjene kursa KM u odnosu na EURO, primjenjivaće se valutna klauzula (preračun KM u EURO, odnosno EURO u KM) po srednjem kursu, a prema kursnoj listi Centralne banke BiH na dan dospijeća anuiteta;
• Prodajna cijena:
Cijena po kojoj investitori upisuju i uplaćuju obveznice formiraće se na berzi, po metodi kontinuirane javne ponude (višestruke cijene) u skladu sa Pravilima Banjalučke berze, s tim da će prodajni nalog biti unesen po cijeni od 100,00 KM. Standard povećanja cijene je 0,01 KM;
• Prava i ograničenja prava vlasnika:
Vlasnik obveznica ima pravo na naplatu nominalne vrijednosti glavnice i pripadajuće kamate. Nijedan vlasnik nema pravo tražiti prijevremeno dospijeće obveznica;
• Emisija se vrši bez korištenja prava preče kupovine;
• Prava emitenta:
Emitent zadržava pravo na odustajanje od javne ponude obveznica i prekid emisije prije isteka roka za njihov upis i uplatu. Emitent zadržava pravo na završetak postupka upisa i uplate obveznica ukoliko emisija bude u cjelosti upisana i uplaćena prije isteka roka utvrđenog za njihov upis i uplatu;
• Rok trajanja upisa i uplate:
Početak upisa i uplate obveznica je 15.02.2023. godine. Upis i uplata obveznica traju 15 dana.
• Upis i uplata obveznica:
Upis obveznica će se vršiti na Banjalučkoj berzi, posredstvom ovlaštenih berzanskih posrednika na tržištu hartija od vrijednosti Republike Srpske, u skladu sa radnim vremenom ovlaštenih berzanskih posrednika. Uplate za kupovinu obveznica investitori vrše na račun ovlaštenog berzanskog posrednika na tržištu hartija od vrijednosti Republike Srpske, posredstvom kojeg izdaju nalog za upis obveznica. Po realizaciji kupovnog naloga ovlašteni berzanski posrednik transferiše iznos novčanih sredstava koji odgovara broju upisanih obveznica pomnoženih sa cijenom naznačenom na nalogu za upis na privremeni namjenski račun za deponovanje uplata po osnovu kupovine obveznica, otvoren kod BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA, AKCIONARSKO DRUŠTVO, BANJA LUKA, sa sjedištem u ul. Jevrejska 69, Banja Luka, broj računa 571-010-00003202-61. Sredstvo plaćanja je novac, konvertibilne marke (KM);
• Prijevremeno dospijeće obveznica:
Emitent može proglasiti prijevremeno dospijeće emisije obveznica, odnosno otkupiti obveznice ove emisije od postojećih vlasnika bez njihove prethodne saglasnasti, po cijeni koja se sastoji od 101% vrijednosti preostale glavnice (premija 1%) i obračunate pripadajuće kamate na 100% vrijednosti preostale glavnice. Nije moguće proglašenje prijevremenog dospijeća od strane emitenta u roku kraćem od godinu dana od dana registracije obveznica u Centralnom registru hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka. Emitent će obavještenje o progIašenju prijevremenog dospijeća objaviti na internet stranici Banjalučke berze, najkraće 20 dana prije dana prijevremenog dospijeća obveznica;
• Prospekt emisije obveznica će biti besplatno dostupan u prostorijama emitenta, agenta emisije, te na Internet stranicama Banjalučke berze: www.blberza.com, emitenta: http://mkdprofin.ba/, agenta emisije: https://advantisbroker.com/ i platnog agenta: https://www.crhovrs.org/index.php/sr/.
• Kriterijum uspješnosti emisije:
Emisija se smatra uspješnom ako, u roku od 15 dana, predviđenom za upis i uplatu, bude upisano i uplaćeno najmanje 60% obveznica ponuđenih u Jedinstvenom prospektu;
• Ovlašćeno lice Emitenta za sprovođenje emisije: Direktor Emitenta, Gordana Ćorsović.
Više informacija o emisiji obveznica, emitenta Mikrokreditno društvo „PRO FIN" d.o.o. Istočno Sarajevo, moguće je dobiti kod agenta emisije „Advantis Broker" a.d. Banja Luka, Krajiških brigada 113, 78000 Banja Luka, ili na telefon 051/233-710.


Mikrokreditno društvo „PRO FIN" d.o.o. Istočno Sarajevo


Zastupano po
„Advantis Broker" a.d. Banja Luka


Prilog:
Prečice: MDPF