11. mart a.d. Srebrenica saziva 18. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

"11. MART" a.d. Srebrenica
03.04.2022. godine
Int. br. 43/23


JAVNI POZIV

Za redovnu XVIII Skupštinu akcionara Kompanije "11. MART" a.d. Srebrenica.
Dana 11.05.2023.god. sa početkom u 11 časova održaće se XVIII redovna skupština akcionara Kompanije "11. MART" a.d. Srebrenica u prostorijama Kompanije u Potočarima bb.

DNEVNI RED

1.Izbor tela skupštine akcionara
2. Razmatranje Zapisnika sa prethodne sednice skupštine akcionara.
3. Razmatranje Izveštaja o radu i finansijskom poslovanju AD "11. MART" za 2022. god.
4. Tekuća pitanja


Predsednik Upravnog odbora
Zoran Stakić dipl.ing

 Prečice: MART