Komunalac a.d. Bijeljina saziva 13. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Komunalac a.d. Bijeljina

Na osnovu člana 51. stav 1. tačka 3) Statuta A.D. "Komunalac" Bijeljina-Prečišćeni tekst, broj:2706/2011 od 10.08.2011.godine, u skladu sa Odlukom Nadzornog odbora A.D. "Komunalac" Bijeljina, broj: 3718/2023 od 15.05.2023. godine, Nadzorni odbor A.D. "Komunalac" Bijeljina

SAZIVA
trinaestu godišnju (redovnu) sjednicu Skupštine akcionara
A.D. "Komunalac" Bijeljina (u daljem tekstu:Društvo)

Sjednica Skupštine akcionara Društva će se održati dana 16.06.2023. godine u prostorijama Društva, ul.Miloša Crnjaskog br.7, sa početkom u 11,00 sati.
Za sjednicu Skupštine akcionara se predlaže sljedeći

DNEVNI RED

1. Izbor radnih tijela Skupštine Društva,
2. Usvajanje Izvještaja Komisije za glasanje,
3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara Društva,
4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja Društva za 2022.godinu,
5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju Društva za 2022.godinu,
6. Razmatranje i usvajanje Finansijskog izvještaja Društva za 2022.godinu,
7. Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti iz 2022.godine,
8. Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja Društva za period 2023.-2025.godina,
9. Razmatranje i usvajanje Plana investicija Društva za period 2023.-2025.godina,
10. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora Društva za 2022.godinu,
11. Razmatranje i usvajanje:
a) Izvještaja o radu Odbora za reviziju A.D. „Komunalac" Bijeljina za period 01.01.2022.-31.12.2022.godine,
b) Izvještaja o ugovorima zaključenim sa povezanim licima u 2022. godini,
v) Izvještaja o računovodstvu, izvještajima i finansijskom poslovanju preduzeća i njegovih povezanih preduzeća i
g) Izvještaja o usklađenosti poslovanja preduzeća sa zakonskim i drugim regulatornim zahtjevima za 2022.godinu.

Pravo učešća i pravo glasa na sjednici ostvaruje se na osnovu Izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti Republike Srpske sa stanjem na dan 06.06.2023.godine.
Akcionar ili akcionari koji imaju najmanje 10% akcija sa pravom glasa, mogu predložiti i zahtjevati da se najviše dva nova pitanja uključe u dnevni red Skupštine akcionara Društva. Prijedlog izmjene dnevnog reda mora se sačiniti u pisanoj formi u roku od 7 dana od dana objave saziva za godišnju sjednicu Skupštine akcionara. Prijedlog izmjene dnevnog reda se dostavlja Nadzornom odboru u sjedištu Društva i sadrži razloge za davanje prijedloga, uključujući i prijedlog odluke kao i imena akcionara koji daju prijedlog i broj glasova kojim raspolažu.
Ako na sjednici Skupštine postoji kvorum, odluke po svim tačkama dnevnog reda se donose običnom većinom glasova akcionara, vlasnika običnih akcija klase „A", čija je nominalna vrijednost 1 KM po jednoj akciji, prisutnih lično ili preko punomoćnika.
Akcionar može da glasa lično ili preko jednog punomoćnika. Akcionar može dati punomoć određenom licu za jednu ili više skupština, na odrijeđeno vrijeme ili do opoziva, sa ili bez uputstva, u pisanoj ili elektronskoj formi, sa određivanjem njegovog punog imena i podacima o broju posjedovanih akcija, i istu dostavlja u sjedište Društva. Punomoć se može opozvati u bilo koje vrijeme prije glasanja u pisanoj ili elektronskoj formi dostavljanjem Društvu i punomoćniku, ili prećutno ličnim prisustvom i glasanjem na skupštini akcionara Društva. Kada je punomoć data za jednu ili više skupština, važi i za ponovljenu skupštinu, bez obzira za razloge ponavljanja.

U slučaju nedostatka kvoruma, ponovljena trinaesta godišnja sjednica Skupštine akcionara Društva će se održati dana 19.06.2023.godine u 11,00 sati u prostorijama Društva sa istim dnevnim redom.
Pisani poziv za sjednicu Skupštine akcionara objaviće se: u jednom dnevnom listu velikog tiraža, na internet staranici berze i na internet stranici Društva.

Akcionari mogu izvršiti uvid u materijal za sjednicu u Upravi Društva, radnim danom od 07,00 - 14,30 (kancelarija broj 6) i na internet stranici Društva: www.komunalacbn.com.

Pozivaju se akcionari i zastupnici kapitala sa ovjerenom punomoći da učestvuju u radu sjednice Skupštine akcionara Društva.


Broj: 3719/2023
Datum, 15.05.2023.godine


Predsjednik Nadzornog odbora
Božana Marković, s.r.

 

 

 

 

 

 Prečice: KMBJ