Boksit a.d. Milići saziva 1. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Boksit a.d. Milići

Na osnovu člana 38. stav 1. tačka 4. Statuta Kompanije ''Boksit'' a.d. Milići-prečišćeni tekst, i Odluke Upravnog odbora broj UO- II-16 /23 od 23.05.2023. godine,

SAZIVAM

I

I/23 redovnu Skupštinu akcionara Kompanije ''Boksit'' a.d. Milići. Skupština akcionara će se održati dana 27.06.2023. godine (utorak) u Milićima, u Motelu Milići, sa početkom u 12,00 časova.
Za Skupštinu akcionara se predlaže sljedeći

Dnevni red

1. Imenovanje Komisije za glasanje, zapisničara, dva ovjerivača zapisnika od strane predsjedavajućeg Skupštinom akcionara,
2. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Komisije za glasanje o verifikaciji punomoćja i utvrđivanju kvoruma,
3. Usvajanje predloženog dnevnog reda,
4. Izbor Predsjednika Skupštine akcionara,
5. Imenovanje zapisničara, dva ovjerivača zapisnika i Komisije za glasanje od strane Predsjednika Skupštine akcionara, odnosno potvrđivanje imenovanja koje je izvršio predsjedavajući Skupštinom do izbora Predsjednika Skupštine,
6. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara,
7. Razmatranje i usvajanje Poslovnika o radu Skupštine akcionara Kompanije "Boksit" a.d. Milići,
8. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju Kompanije ''Boksit'' a.d. Milići za 2022. godinu (sa Izjavom Upravnog odbora o usklađenosti organizacije i djelovanja sa Kodeksom ponašanja i informacijama iz člana 282. stav 4. i člana 315. Zakona o privrednim društvima),
9. Razmatranje i usvajanje Konsolidovanog izvještaja o poslovanju Kompanije ''Boksit'' a.d. Milići za 2022. godinu,
10. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Upravnog odbora za 2022. godinu,
11. Razmatranje i usvajanje Izvještaja internog revizora za 2022. godinu,
12. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog Revizora za 2022. godinu,
13. Razmatranje i usvajanje Finansijskog izvještaja Kompanije ''Boksit'' a.d. Milići za 2022. godinu,
14. Razmatranje i usvajanje konsolidovanog finansijskog izvještaja za 2022. godinu,
15. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o izvršenoj reviziji konsolidovanih finansijskih izvještaja Kompanije "Boksit" a.d. Milići za 2022. godinu,
16. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o raspodjeli dobiti po Završnom računu za 2022. godinu,
17. Donošenje odluke o izboru nezavisnog Revizora za 2023. godinu i određivanje naknade nezavisnom Revizoru,
18. Tekuća pitanja.

II

Kompanija "Boskit" ima 23.787.671 akciju redovne/obične klase . Za donošenja Odluka po svim tačkama Dnevnog reda potrebna je prosta većina zastupanih akcija.

III

Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini akcionara imaju akcionari koji su kao vlasnici akcija upisani u Centralnom registru na dan 17.06.2023. godine, lično, putem zastupnika ili punomoćnika. Akcionar može dati punomoć u pisanoj formi određenom licu, sa određivanjem njegovog punog imena i podacima o broju, vrsti i klasi posjedovanih akcija za koje se daje punomoć. Punomoć se može dati i elektronskim putem pod uslovom da je obezbjeđena autentičnost te izjave.
Punomoć se daje punomoćniku i dostavlja u sjedište Kompanije.
Svi akcionari Kompanije imaju pravo da učestvuju u radu Skupštine, da biraju i budu birani na sjednicama, da glasaju po svim tačkama dnevnog reda, kao i sva druga prava u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.
Akcionar koji prisustvuje skupštini nema pravo prigovora na izostanak obavještenja ili nedostatak obavještenja o sazivanju sjednice skupštine.
Akcionar koji prisustvuje Skupštini može staviti na početku ili za vrijeme trajanja sjednice pismeni, obrazložen prigovor na pravilnost sazivanja Skupštine. O prigovoru odlučuje Skupština javnim glasanjem, većinom ukupnog broja glasova prisutnih i zastupanih akcionara.
Akcionar ili akcionari koji imaju najmanje 10 % akcija sa pravom glasa za izbor Upravnog odbora Kompanije mogu predložiti i zahtjevati da se najviše dva nova pitanja uključe u dnevni red Skupštine. Prijedlog se mora se sačiniti u pismenoj formi u roku od sedam dana od dana objave godišnjeg saziva sjednice Skupštine. Prijedlog se dostavlja Upravnom odboru u sjedištu Kompanije, sadrži razloge za davanje prijedloga, uključujući i prijedloge odluka kao i imena akcionara koji daju prijedloge i broj glasova kojim raspolažu.

IV

Kopije materijala za Skupštinu akcionara, akcionari mogu dobiti svakim radnim danom od 07,00-15,00 časova u stručnoj službi Kompanije u Milićima, a 27.06.2023. godine od 11,00 časova materijali će se moći dobiti u sali za održavanje Skupštine.
U slučaju da se Skupština akcionara ne održi navedenog dana zbog nedostatka kvoruma, ponovljena Skupština će se održati narednog dana, odnosno 28.06.2023.godine (srijeda) u isto vrijeme, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.

V

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.


23.05.2023.godine.


Predsjednik
Upravnog odbora
mr Rajko Dukić

 


Prilog:
SAZIV.PDF   1,2 MB - Latinica

Prečice: BOKS