Fates a.d. Sokolac saziva 23. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Fates a.d. Sokolac

AKCIONARSKO DRUŠTVO FABRIKA TEPIHA
» FATES » SOKOLAC
Broj : 02/1-46/1-2023
Datum : 22.05.2023. godine

Na osnovu člana 304 . stav 1.tačka v. Zakona o Privrednim društvima Sl. Glasnik (127 / 08), te člana 43. Statuta Akcinarskog društva » FATES » Sokolac Upravni odbor

SAZIVA

Dvadesettreću (23) redovnu sjednicu Skupštine Akcinarskog društva » FATES » Sokolac, koja će se održati dana 23.06.2023. godine (petak) sa početkom u 13,00 časova u restoranu Društvene ishrane » Fates » Sokolac.
Za sjednicu se predlaže sledeći

DNEVNI RED

1. Izbor radnih tijela : presjednika , zapisničara i ovjerivači zapisnika ( dva člana ) i komisije za glasanje
2. Razmatranje i usvajanje izvještaja komisije za glasanje ,
3. Usvajanje zapisnika sa predhodne sjednice Skupštine
4. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Upravnog odbora za 2022 godinu
5. Razmatranje i usvajanje izvještaja nezavisnog revizora za 2022 godinu
6. Razmatranje i usvajanje izvještaja o poslovanju » Fates » Sokolac za poslovnu 2022 godinu
7. Razmatranje i usvajanje Finansijskog izvještaja za 2022 godinu
8. Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti društva iz poslovne 2022 godine
9. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskog izvještaja za 2023 godinu
11. Tekuća pitanja .

U slučaju da se Skupština ne održi navedenog dana zbog nedostatka kvoruma, ponovljena Skupština će se održati dana 30.06.2023. godine u 13,00 časova na istom mjestu sa predloženim dnevnim redom.
Uvid u materijale po predloženim tačkama dnevnog reda može se izvršiti u pravnoj službi AD » FATES » Sokolac svakim radnim danom od 07 - 15 časova .


PREDSJEDNIK
UPRAVNOG ODBORA
Mirko Cvijetić s.r.

 

 


Prilog:
saziv.pdf   1,4 MB - Latinica

Prečice: FATS