Krajinapetrol a.d. Banja Luka saziva 30. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

«KRAJINAPETROL» AD BANJA LUKA
UPRAVNl ODBOR
Broj : UO-515/23
Dana : 26.05 2023.godine

Na osnovu člana 272. a u skladu sa članom 267. Zakona o privrednim društvima RS („Službeni glasnik Republike Srpske broj 127/08,59/08,100/11, 67/13,100/17 i 82/19) , te člana 55. Statuta «KRAJINAPETROL» a.d. Banja Luka (brojOPU-556/12 od 25.06.2012.godine), Upravni odbor «Krajinapetrol» a. d.Banja Luka

SAZIVA

Tridesetu (godišnju) Skupštinu akcionara «Krajinapetrol» a.d. Banja Luka koja će se održati 29.juna 2023.godine (četvrtak) u 12,00 časova u prostorijama upravne zgrade u skladištu Ramići- Banja Luka. Za tridesetu (godišnju ) Skupštinu predlaže se sljedeći :

DNEVNl RED

1. Izbor radnih tijela Skupštine:
a) Predsjednika skupštine,
b) Imenovanje Komisije za glasanje
c) Imenovanje zapisničara
d) Imenovanje dva ovjerivača zapisnika
2. Razmatranje i usvajanje izvještaja Komisije za glasanje
3. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa dvadestdevete (vanredne) Skupštine akcionara «Krajinapetrol« a.d. Banja Luka, održane dana 08.jula 2022. godine
4. Razmatranje i usvajanje izvještaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja Društva za 2022. godinu
5. Razmatranje i usvajanje finansijskog izvještaja Društva za 2022. godinu
6. Razmatranje i usvajanje izvještaja o poslovanju Društva za 2022. godinu
7. Razmatranje i usvajanje Odluke o pokriću gubitaka
8. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Upravnog odbora Društva za 2022. godinu
9. Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju finansijskih izvještaja i poslovanja za 2023. i 2024.godinu
10. Razno

Poziv za 30. Skupštinu akcionara objavljuje se u dva dnevna lista registrovana na području Republike Srpske i to: "Glas Srpske" i "Nezavisne novine".
Poziv za Skupštinu akcionara sa prijedlozima odluka i drugim materijalima o kojima će se odlučivati na skupštini su dostupni akcionarima na internet stranici Društva i internet stranici berze, a akcionari mogu ostvariti uvid u skupštinske materijale svakim radnim danom od 09,00 do 15,00 časova u pravnoj službi « Krajinapetrol « a.d. Banja Luka, Ul. I.F.Jukića broj 2 , Banja Luka, od dana objavljivanja poziva do dana održavanja skupštine.
Pravo učešća i pravo glasa na skupštini ostvaruju akcionari na osnovu Izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti na dan 19.juna 2023.godine.
Obavještavaju se svi akcionari da su se dužni prijaviti na registraciju pola sata prije početka sjednice.
Pisana izjava o glasanju dostavlja se u sjedište Društva najkasnije dan prije dana održavanja Skupštine.
U slučaju da se skupština ne održi u zakazano vrijeme zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica Skupštine zakazuje se za 30.juna 2023.godine (petak ) u 12,00 časova na istom mjestu sa istim dnevnim redom.
Za sve dodatne informacije kontakt telefon : 051/212-910.
Pravo glasa na skupštini akcionara imaju akcionari lično ili putem punomoćnika.


PREDSJEDNIK UO
Velibor Maksimović, dipl.ing.

 Prečice: KRPT