Atos Bank a.d. Banja Luka - Smanjenje broja akcija

Izvor:  Banjalučka berza a.d. Banja Luka

Naziv emitenta Atos Bank a.d. Banja Luka
Oznaka akcija ZPKB-R-A
Nominalna vrijednost akcija 1000 KM
Stari broj akcija 62.198
Broj akcija smanjen za 224
Novi broj akcija 61.974
Osnov za smanjenje broja akcija 10. emisija - smanjenje osnovnog kapitala
Ograničenje prava na hartiji od vrijednosti -
Rok trajanja ograničenja -


Prilog:
Prečice: ZPKB