Plasmo a.d. Modriča saziva 17. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Plasmo a.d. Modriča

XVII redovna sjednica Skupštine akcionara „PLASMO" a.d. Modriča, održat će se dana 21.09.2023.godine sa početkom u 11,00 časova u prostorijama „PLASMO" a.d. Modriča, ulica Berlinska broj 67,sa sljedećim

Dnevni red:

l.lzbor radnih tijela (predsjednika, komisije za glasanje, zapisničara i dva ovjerivača).
2. Usvajanje Izvještaja Komisije za glasanje.
3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa XVI redovne Skupštine Društva.
4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora Društva za 2022.godinu.
5. Razmatranje i usvajanje:
a) Godišnjeg obračuna Društva za 2022.godinu.
b) Izvještaja o poslovanju Društva za 2022.godinu.
c) Izvještaja nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2022.godinu.
6.lzbor nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2023.godinu.
7.Tekuća pitanja

U slučaju da se Skupština ne održi navedenog dana, zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica će se održati dana 28.09.2023.g. u 11,00 časova na istom mjestu sa istim dnevnim redom.
Kvorum za ponovljenu sjednicu čini 1/3 ukupnog broja akcija sa pravom glasa.

 


Prilog:
PLSM_IZDR obrazac.pdf   819 KB - Latinica

Prečice: PLSM