RiTE Ugljevik a.d. Ugljevik saziva 4. vanrednu Skupštinu akcionara

Izvor:  RiTe Ugljevik a.d. Ugljevik

Mješoviti Holding „Elektroprivreda Republike Srpske" Matično preduzeće a.d.Trebinje
Zavisno preduzeće „Rudnik i Termoelektrana Ugljevik" A.D. Ugljevik

Broj:27034/23
Datum: 25.08.2023. godine

Na osnovu člana 34. stav 3, člana 36. i člana 44. stav 1. tačka 4. Statuta Mješovitog Holdinga „Elektroprivreda Republike Srpske" Matično preduzeće a.d.Trebinje-Zavisno preduzeće „Rudnik i Termoelektrana Ugljevik" A.D. Ugljevik (u daljem tekstu: Preduzeće), člana 9. stav 2. tačka 4. Poslovnika o radu Nadzornog odbora Preduzeća i člana 11. Poslovnika o radu Skupštine akcionara Preduzeća, a shodno Odluci Nadzornog odbora Preduzeća broj: 27035/23 od 25.08.2023. godine, Nadzorni odbor Preduzeća na svojoj 68. sjednici, održanoj dana 25.08.2023. godine utvrđuje slјedeći

SAZIV
za 4. vanrednu sjednicu Skupštine akcionara
Preduzeća koja će se održati dana 15.09.2023. godine
(petak) u 12,00 časova

Četvrta vanredna sjednica Skupštine akcionara Preduzeća održaće se dana, 15.09.2023. godine (petak) u Ugljeviku, sala Upravne zgrade Preduzeća sa početkom u 12,00 časova.
Za četvrtu vanrednu sjednicu Skupštine akcionara predložen je sljedeći

Dnevni red

1. Izbor i imenovanje predsjednika skuštine - imenuje ga skupština;
2. Izbor radnih tijela:
- komisije za glasanje - imenuje je Predsjednik skupštine;
- zapisničara - imenuje ga Predsjednik skupštine;
- dva ovjerivača zapisnika - imenuje ih Predsjednik skupštine;
3. Izvještaj Komisije za glasanje;
4. Razmatranje:
- Zapisnika OPU - 443/23 u vezi sa 3. vanrednom sjednicom Skupštine akcionara Preduzeća zakazanom za 18.07.2023. godine i
- Zapisnika OPU - 456/23 sa 3. vanredne sjednice Skupštine akcionara Preduzeća održane 25.07.2023. godine;
5. Razmatranje Izvještaja broj: 25871/23 od 11.08.2023. godine o realizaciji odluka donijetih na 3. vanrednoj sjednici Skupštine akcionara Preduzeća održanoj 25.07.2023. godine;
6. Razmatranje Odluke o razrješenju 5 članova Nadzornog odbora Preduzeća imenovanih Odlukom Skupštine akcionara Preduzeća broj: 9741/23 od 23.04.2019. godine, zbog isteka mandata;
7. Razmatranje Odluke o imenovanju 5 članova Nadzornog odbora Preduzeća od koji se:
- tri (3) člana imenuje ispred Matičnog Preduzeća i Fonda za restituciju, po raspisanom javnom konkurusu i Izvještaju o radu sa prijedlogom kandidata za imenovanje broj: 24310/23 od 24.07.2023. godine;
- jedan (1) člna imenuje ispred Društva za upravljanje penzijskim rezervnim fondom Republike Srpske a.d. Banja Luka;
- jedan (1) član imenuje ispred akcionara koji imaju manjinski udio u akcijama Preduzeća sa najmanje 5 % glasačkih prava.
8. Upoznavanje sa Informacijom broj: 26235/23 od 17.08.2023. godine o stanju po pitanju zahtjeva/tužbi Elektrogospodarstva Slovenije razvoj in inžinjering d.o.o. Maribor;
9. Tekuća pitanja.

Pravo učešća i pravo glasa na skupštini ostvaruje se na osnovu Izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti Republike Srpske koji sadrži oznaku akcije, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na deseti dan prije dana održavanja sjednice Skupštine akcionara, tj. na dan 05.09.2023. godine.
Pravo da učestvuju u radu Skupštine akcionara imaju svi akcionari lično ili zastupani po punomoćnicima.

Punomoć za zastupanje akcionara mora biti ovjerena kod nadležnog organa i sadržati: podatke o vlastodavcu (vlasniku akcija) i punomoćniku; podatke o broju, vrsti i klasi akcija za koje se daje punomoć; granice ovlaštenja i vrijemenu trajanja punomoći.
Ukoliko akcionar glasa pisanim putem, pisana izjava o glasanju mora biti ovjerena kod nadležnog organa.

Poziv za sjednicu Skupštine akcionara, sa svim materijalima za održavanje Skupštine akcionara, će biti objavljen na internet stranici Preduzeća www.riteugljevik.com, internet portalu Banjalučke berze, a uz navedeno Poziv za sjednicu Skupštine akcionara će biti objavljen u dnevnim listovima „Glas Srpske" i „Nezavisne novine" kao i na oglasnim tablama Preduzeća odmah nakon donošenja ove odluke.
Uvid u materijale za održavanje Skupštine akcionara se može izvršiti svakog radnog dana od dana objavljivanja ove Odluke do dana održavanja Skupštine, u terminu od 7-15 00 časova, u Sektoru za pravne i korporativne poslove - Služba za pravne poslove i korporativno upravljanje Preduzeća, kancelarija 105.
Pozivaju se svi akcionari, fizička i pravna lica da lično ili putem punomoćnika, odnosno glasanjem pismenim putem, da uzmu učešće u radu Skupštine akcionara.
U slučaju da se zakazana Skupština akcionara ne održi dana 15.09.2023. godine, ponovljena Skupština akcionara održaće se dana 22.09.2023. godine, na istom mjestu, sa istim dnevnim redom i u isto vrijeme.

Član 2.

Ovaj Saziv stupa na snagu danom utvđivanja.

 

PRIVREMENI PREDSJEDNIK
NADZORNOG ODBORA
Mr Borislav Grubač, dipl. pravnik

 


Prilog:
Prečice: RTEU