Veletrgovina a.d. Gradiška - Javna ponuda za preuzimanje

Izvor:  Monet broker

„MONET BROKER" a.d. Banja Luka
Jovana Dučića 25, Banja Luka
Tel: 051/345-600
mail@monetbroker.com
www.monetbroker.com

U skladu sa članom 4. stav 1 i 4 Zakona o preuzimanju akcionarskih društava („Sl. glasnik RS" br. 65/08, 92/09 i 59/13 i 19/19), Šljivar Darko, Petra Mrkonjića 61, 78400 Gradiška, kao Ponudilac, objavljuje

JAVNU PONUDU ZA PREUZIMANJE
Akcionarima emitenta Veletrgovina a.d. Gradiška, Ulica Srpska krila slobode A, 78400 Gradiška, a kako slijedi:

1. Osnovni kapital emitenta Veletrgovina a.d. Gradiška (u daljem tekstu: Emitent) iznosi 6.021.146,00 KM, a podijeljen je na 6.021.146,00 redovnih (običnih) akcija, klase "A", nominalne vrijednosti 1,00 KM.
2. Ponudilac, Šljivar Darko, na dan objave ponude za preuzimanje, vlasnik je 3.365.520 akcija, odnosno 55,895007 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa u Skupštini emitenta.
3. Ponuda se daje svim akcionarima emitenta Veletrgovina a.d. Gradiška koji su vlasnici akcija koje daju pravo glasa u Skupštini emitenta. Ponudilac se obavezuje da će kupiti svaku akciju koja daje pravo glasa u Skupštini emitenta, pod propisanim uslovima i uslovima objavljenim u ovoj ponudi.
4. Za svaku akciju Ponudilac se obavezuje da će platiti iznos od 0,50 KM. Ta cijena je utvrđena u skladu sa članom 15. Zakona o preuzimanju akcionarskih društava i predstavlja najvišu cijenu po kojoj je Ponudilac stekao akcije s pravom glasa u periodu od godinu dana prije dana nastanka obaveze objavljivanja ponude za preuzimanje.
Prosječna ponderisana cijena akcija na berzi u posljednjih šest mjeseci, prije nastanka obaveze za preuzimanje, iznosi 0,4843 KM po jednoj akciji, uz ispunjen kriterijum likvidnosti.
5. Ponudilac se obavezuje da će platiti cijenu navedenu u ovoj ponudi za sve deponovane akcije u roku od 10 (deset) dana od dana isteka roka važenja ove ponude. Plaćanje će se vršiti preko Nove Banke a.d. Banja Luka, prenosom novčanih sredstava sa namjenskog računa Ponudioca, na račune ili štedne knjižice akcionara koji su deponovali akcije.
6. Berzanski posrednik Ponudioca je Brokersko-dilersko društvo „Monet broker" a.d. Banja Luka, sa sjedištem u ulici Jovana Dučića 25, 78 000 Banja Luka.
7. Depozitar je Centralni registar hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka, ul. Sime Šolaje 1, 78000, Banja Luka.
8. Rok važenja ove ponude za preuzimanje je 30 (trideset) dana od dana njenog objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske".
9. Akcionar koji želi da prihvati ovu ponudu dužan je da akcije koje su predmet iste deponuje kod depozitara, do isteka roka važenja ponude. Svoje akcije s pravom glasa akcionar deponuje tako da bilo kojem berzanskom posredniku ovlaštenom za poslovanje sa hartijama od vrijednosti daje potpisan nalog za prihvatanje ove ponude koji sadrži: podatke o ponudi za preuzimanje, podatke o akcionaru, podatke o akcijama koje se deponuju, podatke o bankovnom računu ili štednoj knjižici akcionara i potpis akcionara. Obrazac naloga za prihvatanje ponude za preuzimanje akcionar može preuzeti kod svih berzanskih posrednika ovlaštenih za poslovanje sa hartijama od vrijednosti. Akcionar ne može raspolagati akcijama koje je deponovao radi prihvatanja ponude. Istekom roka važenja ove ponude smatra se da je akcionar koji je deponovao akcije prihvatio ponudu. Akcionar može povući deponovane akcije tako da berzanskom posredniku daje potpisan nalog za odustajanje od ove ponude koji sadrži iste podatke kao i nalog za prihvatanje ponude. Akcionar može povući deponovane akcije samo u slučaju objavljivanja konkurentske ponude za preuzimanje ili ako Ponudilac ne plati akcije u roku za plaćanje navedenom u ovoj ponudi. Povlačenje deponovanih akcija smatraće se odustankom akcionara od prihvatanja ove ponude. Akcionar se ne može odreći prava na povlačenje deponovanih akcija.
10. Planovi, ciljevi i namjere: U slučaju uspjeha javne ponude, Ponudilac planira preuzeti aktivnosti koje bi kao rezultat dale unapređenje poslovanja u okviru trenutne djelatnosti. Stavljanjem u funkciju kompletne imovine Društva, težiće se ostvarivanju maksimalnih prihoda i nastojati obezbjediti optimalna likvidnost. Društvo će zadržati dosadašnju djelatnost, odnosno izdavanje u zakup poslovnih prostorija. S obzirom na stanje objekata, Ponudilac namjerava izvršiti renoviranje istih kako bi mogli ispunjavati optimalnije uslove a u cilju unapređenja poslovanja i povećanja profita.
Ponudilac nema namjeru mijenjati osnovnu djelatnost i sjedište društva, a broj zaposlenih će se uvećavati zavisno od obima poslovanja.
11. Ponudilac neće kupiti akcije emitenta s pravom glasa na kojima je zasnovan teret (založno pravo, pravo plodouživanja, zabrana raspolaganja i drugi tereti).
12. Ponudilac snosi sve troškove koji proizilaze iz ponude, bez obzira na rezultate preuzimanja, osim troškova prihvatanja ponude za preuzimanje, koje snose akcionari koji su prihvatili ponudu.
13. Za istinitost, tačnost i potpunost podataka objavljenih u ponudi za preuzimanje odgovorna su sva lica koja su učestvovala u izradi ili pripremi ponude za preuzimanje.
14. Za štetu koja je nastala zbog neistinitih, netačnih i nepotpunih podataka u ponudi za preuzimanje solidarno odgovaraju sva lica iz prethodne tačke.
15. Za sve dodatne informacije i objašnjenja o Javnoj ponudi i načinu deponovanja akcija radi prihvatanja ponude i načinu isplate ponuđene cijene, obratite se Brokersko-dilerskom društvu „MONET BROKER" a.d. Banja Luka na telefon: +387 51 345 600, fax: +387 51 345 601.

Ponudilac
Šljivar Darko
zastupan po punomoćniku:
„MONET BROKER" a.d. Banja Luka

 

 Prečice: VLTG