Mlinpek a.d. Prnjavor saziva 10. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Mlinpek a.d. Prnjavor

MLINPEK a.d. PRNJAVOR
Datum: 18.09.2023. godine
Broj: 58-2/23

Na osnovu članova 304, 267. i 272. Zakona o privrednim društvima ( Sl. Gl. RS br. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13 ,100/17, 82/19 i 17/23) i na osnovu člana 41. Statuta privrednog društva Mlinpek a.d. Prnjavor, Upravni odbor Mlinpek a.d. Prnjavor objavljuje

POZIV
ZA DESETU REDOVNU GODIŠNJU SJEDNICU
SKUPŠTINE AKCIONARA
MLINPEK AD PRNJAVOR

Skupština će se održati dana 24.10.2023.godine (utorak), sa početkom u 12 časova, u prostorijama društva. U slučaju da se sjednica ne održi zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica će se održati dana 26.10.2023.godine (četvrtak) u 12 časova na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Za sjednicu Skupštine predlaže se sljedeći

DNEVNI RED

1.Izbor predsjednika skupštine
2. Izbor radnih tijela- imenovanje od strane predsjednika skupštine (izbor komisije za glasanje-verifikacione komisije, izbor dva ovjerivača zapisnika i izbor zapisničara)
3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara
4. Usvajanje izvještaja nezavisnog revizora o reviziji finansijskog izvještaja za 2021. god.
5. Usvajanje izvještaja nezavisnog revizora o reviziji finansijskog izvještaja za 2022. god.
6. Razmatranje i usvajanje finansijskog izvještaja za 2021. god.
7.Razmatranje i usvajanje finansijskog izvještaja za 2022. god.
8. Razmatranje i usvajanje izvještaja o poslovanju društva za 2021. god.
9.Razmatranje i usvajanje izvještaja o poslovanju društva za 2022. god.
10. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu UO za 2021.god.
11. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu UO za 2022.god.
12. Donošenje odluke o razrešenju članova Upravnog odbora
13.Donošenje odluke o imenovanju članova Upravnog odbora
14. Donošenje odluke o naknadama članovima Upravnog odbora
15. Donošenje odluke o rasporedu dobiti 2021.godine
16. Donošenje odluke o rasporedu dobiti 2022.godine
17. Razno

Pravo učešća i pravo glasa na sjednici skupštine akcionara ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka sa stanjem na deseti dan prije dana održavanja skupštine akcionara , odnosno na dan 14.10.2023.godine. Odsutni akcionari mogu glasati putem pismene izjave o glasanju. Izjava o glasanju kao i punomoć koju daje akcionar-fizičko lice, treba da su ovjereni kod nadležnog državnog organa.Materijali u vezi sa dnevnim redom, kao i prijedlozi svih odluka dostupni su svim akcionarima, svi akcionari mogu dobiti kopiju materijala u sjedištu društva u Prnjavoru, ulica Magistralni put broj 20, u upravnoj zgradi svakog radnog dana u vremenu od 07 do 15 časova počev od dana objavljivanja ovog javnog poziva pa do održavanja skupštine.

 

Upravni odbor

 Prečice: MLPS