Metalno a.d. Zvornik saziva 17. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

Akcionarsko društvo "Metalno" Zvornik
Karakaj 143E, Karakaj, Zvornik
Broj: 937/23
Datum:12.10.2023. godine

Na osnovu članova 267, 272, 304 i 434 stav 1 tačka b) Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasniku RS", br. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 i 17/23) („Zakon"), članova 38, 42, 43 i 70 Statuta i Poslovnika o radu Upravnog odbora Akcionarskog društva "Metalno" Zvornik, sa registrovanim sjedištem na adresi Karakaj 143 E, Karakaj, Zvornik, matični broj 01047248, JIB 4400232830002 („Društvo"), Upravni odbor Društva objavljuje poziv o:

SAZIVANJU 17. REDOVNE SJEDNICE
SKUPŠTINE AKCIONARA DRUŠTVA

Koja će se održati u utorak 14.11.2023. godine, sa početkom u 11 časova, u poslovnim prostorijama Društva na adresi Karakaj 143 E, Karakaj, Zvornik. U slučaju da se Skupština ne održi u zakazano vrijeme zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica Skupštine zakazuje se za dan 29.11.2023. godine sa početkom u 11 časova, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Za sjednicu Skupštine Društva predložen je sljedeći dnevni red:

1. Izbor komisije za glasanje,
2. Izbor radnih tijela Skupštine (predsjedavajućeg, zapisničara, dva ovjerivača zapisnika i potvrđivanje sastava komisije za glasanje),
3. Razmatranje i usvajanje izvještaja komisije za glasanje o verifikaciji punomoćja i utvrđivanju kvoruma,
4. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 16. redovne sjednice Društva,
5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju Društva za 2022. godinu,
6. Razmatranje i usvajanje Finansijskog izvještaja Društva za 2022. godinu,
7. Razmatranje i usvajanje Revizorskog izvještaja za Društvo za 2022. godinu,
8. Razmatranje i usvajanje odluke o raspolaganju imovinom velike vrijednosti.

Skupština akcionara donosi odluke običnom većinom glasova akcionara sa običnim akcijama, prisutnih lično ili preko punomoćnika, osim za tačku Dnevnog reda pod brojem 8, za koju se odluka donosi glasanjem najmanje 2/3 glasova prisutnih ili predstavljenih akcionara koji posjeduju akcije sa pravom glasa o tom pitanju, ali ista nije manja od obične većine ukupnog broja akcija sa pravom glasa i ne manja od obične većine svih akcija svake klase akcija sa pravom glasa po tom pitanju.
Sjednica Skupštine akcionara Društva je redovna i na istoj će se razmatrati, između ostalog o odobrenju pravnog posla, raspolaganja imovinom velike vrijednosti - zaključenja ugovora o kupoprodaji pokretne i nepokretne imovine zainteresovanim kupcima. Izvještaj UO Društva o uslovima posla raspolaganja imovinom velike vrijednosti broj 817/23 od 06.10.2023. godine i Preporuka UO Društva u vezi sa raspolaganjem imovinom velike vrijednosti broj 816/23 od 06.10.2023. godine, čine sastavni dio ovog obavještenja, a akcionari iste mogu preuzeti u sjedištu Društva u redovno radno vrijeme. Akcionar ima pravo da u slučaju glasanja protiv odluke o raspolaganju imovinom velike vrijednosti, te uzdržavanja od glasanja po istoj, od Društva traži da otkupi njegove akcije u skladu sa članom 435 ZPD-a.
Društvo obezbjeđuje kopiju Finansijskog izvještaja, zajedno sa Izvještajem nezavisnog revizora, Izvještajem UO o poslovanju Društva svakom akcionaru koji to zahtijeva u sjedištu Društva, u redovno radno vrijeme.Uvid u prijedloge akata i materijale koji se nalaze na dnevnom redu zakazane Skupštine akcionara može se takođe izvršiti svakog radnog dana, u redovno radno vrijeme, u poslovnim prostorijama Društva.
Pravo učešća, glasanja, pravo podnošenja prijedloga i dobijanja odgovora u vezi sa pitanjima iz dnevnog reda i pravo postavljanja pitanja u vezi sa dnevnim redom u skladu sa Zakonom ostvaruju se na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti sa stanjem na deseti dan prije dana održavanja sjednice skupštine akcionara, tj. na dan 05.11.2023. godine.
Akcionar ili akcionari koji imaju najmanje 10 % akcija sa pravom glasa za izbor upravnog odbora društva mogu predložiti i zahtijevati da se najviše dva nova pitanja uključe u dnevni red. Prijedlog se mora sačiniti u pisanoj formi u roku od pet dana od dana objave saziva sjednice skupštine.
Pravo da učestvuju u radu zasjedanja Skupštine imaju svi akcionari lično ili preko jednog punomoćnika u skladu sa Zakonom i Statutom Društva.
Ovaj poziv o sazivanju redovne 17. sjednice Skupštine društva je objavljen na internet stranici Banjalučke berze, u dnevnim listovima „Glas Srpske" i „Nezavisne novine", kao i na oglasnoj tabli Društva, u skladu sa Zakonom i Statutom određenim rokovima.


Upravni odbor

 Prečice: MTNO