Komunalac a.d. Bijeljina saziva 17. vanrednu Skupštinu akcionara

Izvor:  Komunalac a.d. Bijeljina

AD "KOMUNALAC" BIJELjINA
NADZORNI ODBOR
Broj: 765/2024
Datum, 05.02.2024. godine

Na osnovu člana 51. stav 1. tačka 3) Statuta AD "Komunalac" Bijeljina - Prečišćeni tekst,
broj: 2706/2011 od 10.08.2011. godine, u skladu sa Odlukom Nadzornog odbora AD "Komunalac" Bijeljina, broj: 764/2024 od 05.02.2024. godine, Nadzorni odbor AD "Komunalac" Bijeljina

SAZIVA
sedamnaestu vanrednu sjednicu Skupštine akcionara AD "Komunalac" Bijeljina

Sjednica Skupštine akcionara Društva će se održati dana 22.02.2024. godine u prostorijama Društva, ul.Miloša Crnjaskog br.7, sa početkom u 11,00 sati.
Za sjednicu Skupštine akcionara se predlaže sljedeći:


DNEVNI RED

1. Izbor radnih tijela Skupštine Društva,
2. Usvajanje Izvještaja Komisije za glasanje,
3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara Društva,
4. Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja AD „Komunalac" Bijeljina za 2024.godinu i
5. Razmatranje i usvajanje Plana investicija AD „Komunalac" Bijeljina za 2024.godinu.

Pravo učešća i pravo glasa na sjednici ostvaruje se na osnovu Izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti Republike Srpske sa stanjem na dan 12.02.2024. godine.
U slučaju nedostatka kvoruma, ponovljena sedamnaesta vanredna sjednica Skupštine akcionara Društva će se održati dana 23.02.2024. godine u 11,00 sati u prostorijama Društva sa istim dnevnim redom.
Akcionari mogu izvršiti uvid u materijal za sjednicu u Upravi Društva, radnim danom od 07,00 - 14,30 sati.
Pozivaju se akcionari i zastupnici kapitala sa ovjerenom punomoći da učestvuju u radu sjednice Skupštine akcionara Društva.


Predsjednik Nadzornog odbora
AD „Komunalac" Bijeljina
Božana Marković, s.r

 

 Prečice: KMBJ