Atlantik BB d.o.o. - Javni poziv za upis i uplatu 1. emisije obveznica

Izvor:  Agent emisije Monet Broker

Na osnovu člana 33. Zakona o tržištu hartija od vrijednosti (Sl. glasnik RS br. 92/06 i 34/09) i Odluke Upravnog odbora broj 25/11, od dana 26.01.2011. godine o prvoj emisiji obveznica javnom ponudom emitent „Atlantik" d.o.o. Banja Luka, sa sjedištem u Ulica Jovana Bijelića bb, Banja Luka, objavljuje:

JAVNI POZIV ZA UPIS I UPLATU PRVE EMISIJE OBVEZNICA
JAVNOM PONUDOM

„Atlantik" d.o.o. Banja Luka upućuje poziv svim zainteresovanim investitorima, domaćim i stranim pravnim i fizičkim licima za upis i uplatu obveznica pod uslovima definisanim Odlukom br. 25/11 o prvoj emisiji obveznica javnom ponudom i Prospektom prve emisije obveznica javnom ponudom.
Rješenjem Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske broj 01-UP-031-358/11 od 14.02.2011. godine, emitentu „Atlantik" d.o.o. Banja Luka odobrena je emisija obveznica javnom ponudom i to:
Ukupan broj obveznica: 15.000
Nominalna vrijednost jedne obveznice na dan dospijeća: 100,00 KM
Ukupan iznos emisije na dan dospijeća: 1.500.000,00 KM
Vrsta obveznica: dugoročne anuitetne obveznice
Kamatna stopa: Obveznice nose kamatu na glavnicu po stopi 7,20 % godišnje, isplata polugodišnje
Dospijeće: obveznice iz ove emisije se emituju sa rokom dosijeća od 4 godine
Početna prodajna cijena obveznice: 100,00 KM
Emisija će se vršiti javnom ponudom putem Banjalučke berze, po principu višestrukih cijena (kontinuirana javna ponuda) u skladu sa Pravilima Banjalučke berze.
Početak upisa i uplate počinje počinje 16-og dana od dana objavljivanja javnog poziva za upis i uplatu prve emisije obveznica u formi oglasa u dnevnom listu dostupnom na teritoriji Republike Srpske, BiH. Javni poziv za upis i uplatu prve emisije obveznica biće objavljen i na internet stranicama Banjalučke berze. Javna ponuda na Banjalučkoj berzi trajaće 90 dana od dana unošenja prodajnog naloga u berzanski sistem trgovanja. Emitent zadržava pravo da prekine upis i uplatu emitovanih obveznica prije utvrđenog roka pod uslovom da se zadovolji kriterijum uspješnosti emisije.
Prospekt prve emisije emisije obveznica javnom ponudom emitenta „Atlantik" d.o.o. Banja Luka će biti objavljen na internet stranici Banjalučke berze www.blberza.com, a biće dostupan investitorima u prostorijama emitenta na adresi Ul. Jovana Bijelića bb. Banja Luka i u prostorijama agenta emisije „Monet broker" a.d. Banja Luka u Ulici Kralja Petra I Karađorđevića 139, Banja Luka.
Berzanski posrednik za prodaju emisije je „Monet broker" a.d. Banja Luka.
Upis se vrši kod ovlaštenih berzanskih posrednika na tržištu hartija od vrijednosti Republike Srpske u skladu sa radnim vremenom ovlaštenih berzanskih posrednika. Obveznice se prodaju na Banjaluckoj berzi.
Uplata se vrši isključivo u novcu na racun kod depozitne banke Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Banja Luka, Aleja Svetog Save broj 13, na broj 552000-99999999-17, poziv na broj 4050311-4400913350009.
Za sve dodatne informacije možete se obratiti Agentu emisije „Monet broker" a.d. Banja Luka, Ulica Kralja Petra I Karađorđevića broj 139, kao i na broj telefona 051/345-600.

„Atlantik" d.o.o. Banja Luka
zastupan po agentu emisije
„Monet broker" a.d. Banja Luka

 


Prilog:
Atlantik_Javni poziv.doc   42 KB - Latinica
prospekt emisije Atlantik.pdf   617 KB - Latinica

Prečice: ATLT