Dalekovod TKS a.d. Doboj saziva 19. vanrednu Skupštinu akcionara

Izvor:  Dalekovod TKS a.d. Doboj

Tvornica konstrukcija i stubova a.d.
Bukovica Mala 28, 74 000 Doboj, Bosna i Hercegovina

Broj: 1.3.-127-4667 /14
Doboj, 14.01.2014. godine

Na osnovu člana 60. Statuta DALEKOVOD Tvornica konstrukcija i stubova a.d. Doboj i člana 9. Poslovnika o radu Skupštine akcionara, Upravni odbor s a z i v a

XIX VANREDNU SKUPŠTINU AKCIONARA
DALEKOVOD TKS a.d. DOBOJ

Koja će se održati 05.02.2014. godine (SRIJEDA) u kancelariji broj 1 upravne zgrade DALEKOVOD TKS a.d. Doboj, Bukovica Mala 28, sa početkom u 13,00 časova.

Za sjednicu se predlaže sljedeći

DNEVNI RED:

1. Izbor radnih tijela i utvrđivanje kvoruma Skupštine akcionara
2. Usvajanje Zapisnika sa XVIII Skupštine akcionara
3. Donošenje Odluke o Izboru nezavisnog revizora za 2013. godinu.


NAPOMENA:

Pravo učešća i pravo glasa na sjednici Skupštine Društva ostvaruje se na osnovu Izvještaja Centralnog registra HOV Banja Luka, odnosno knjige akcionara, koja sadrži oznaku akcije, podatke o vlasnicima akcija, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na deseti dan prije održavanja sjednice Skupštine akcionara, odnosno 26.01.2014.godine.

Akcionari mogu, u sjedištu Društva, Doboj - Bukovica Mala 28 - na oglasnoj ploči Društva, izvršiti uvid u prijedlog Odluka po svakoj tački dnevnog reda, svakog radnog dana od 08,00 do 15,00 časova kao i u Službi za pravne, kadrovske i opšte poslove, odnosno na sajtu Banjalučke berze www.blberza.com.

U slučaju da se Skupština ne održi zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica Skupštine će se održati istog datuma u 14,00 časova, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.

PREDSJEDNIK
UPRAVNOG ODBORA
Miroslav Nikolić, dipl.pravnik

 Prečice: TDSK