Novi Bimeks d.d. Brčko saziva 12. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Nezavisne novine

DD "NOVI BIMEKS"
Industrijska zona br. 2
Brčko

Na osnovu člana 224. Zakona o preduzećima Brčko distrikt BiH ("Službeni glasnik Brčko distrikt BiH" broj 11/01) i člana 21. Statuta DD "Novi Bimeks" Brčko, Uprava Društva, dana 12.04.2014. godine, saziva:

XII SJEDNICU SKUPŠTINE DIONIČARA DD "NOVI BIMEKS" BRČKO

I

Sjednica Skupštine dioničara DD "Novi Bimeks" Brčko održaće se dana 12.04.2014. godine, sa početkom u 11 časova, u sjedištu Društva, ulica Industrijska zona br. 2, u restoranu Društva.

II

Kvorum za održavanje sjednice Skupštine čini prisustvo dioničara koji imaju više od 50% dionica, pri čemu se računaju dioničari fizički prisutni i dioničari zastupljeni preko zakonski imenovanog zastupnika.

III

Za sjednicu Skupštine dioničara DD "Novi Bimeks" Brčko predlažem sljedeći:

DNEVNI RED

1. Imenovanje članova Nadzornog odbora,
2. Tekuća pitanja.

Prijedlog članova Nadzornog odbora će biti prezentiran usmeno na sjednici.

Pozivaju se svi akcionari, fizička i pravna lica koja imaju akcije u DD "Novi Bimeks" Brčko, da lično ili putem punomoćnika učestvuju u radu Skupštine. Punomoć fizičkih lica mora biti ovjerena kod nadležnog organa, a punomoć pravnog lica pečatom i potpisom odgovornog lica pravnog subjekta. Prijavljivanje i evidentiranje akcionara izvršiće se u prostorijama Društva, jedan sat prije početka rada Skupštine.

UPRAVAPrečice: NBS9