Čajavec company a.d. Šipovo saziva 15. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

"ČAJAVEC COMPANY" AD
Omladinska bb Šipovo
JIB 4401319810004
ŽR 5510190000111570
Datum: 12.6.2015.
Broj: 18/15

Na osnovu člana 21 Statuta "Čajavec Company" a.d. Šipovo, Upravni odbor "Čajavec Company" a.d. Šipovo na sjednici održanoj 12.6.2015. donio je

ODLUKU

O sazivanju 15. redovne sjednice Skupštine akcionara koja će biti održana 11.7.2015. god. (subota) u prostorijama Društva sa početkom u 13 časova.
Za sjednicu Skupštine predlažemo sljedeći

DNEVNI RED

1. Izbor predsjedavajućih radnih tijela
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne 14. redovne sjednice Skupštine akcionara
3. Razmatranje i usvajanje izvještaja o poslovanju Društva za 2014. god.
4. Razmatranje i usvajanje revizorskog izvještaja za 2014. god.

Napomena: U slučaju da se sjednica akcionara ne održi usljed nedostatka kvoruma, ponovo se zakazuje za 18.7.2015. god. (petak) u 13 časova sa istim dnevnim redom.

Predsjednik UO

 Prečice: CIPC