Veterinarska stanica a.d. Derventa saziva redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

AD "VETERINARSKA STANICA" DERVENTA

Na osnovu člana 268 stav I tačka a) n člana 272. stav 4. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik Republike Srpske broj: 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13), članova 29, 31. i 34. Statuta Akcionarskog društva "Veterinarska stanica" Derventa OPU broj441 -1/12 i Odluke Upravnog odbora AD "Veterinarska stanica" Derventa broj: 143-2/2018 od 9.8.2018. godine, Upravni odbor

SAZIVA
REDOVNU GODIŠNJU SKUPŠTINU AKCIONARA
AKCIONARSKOG DRUŠTVA "VETERINARSKA STANICA" DERVENTA

REDOVNA GODIŠNJA SKUPŠTINA AKCIONARA BIĆE ODRŽANA DANA, 29.9.2018. GODINE (SUBOTA) SA POČETKOM U 10 ČASOVA, U DERVENTI, U PROSTORIJAMA UPRAVE DRUŠTVA, NA ADRESI SRPSKE VOJSKE bb DERVENTA

Za sjednicu Skupštine akcionara predlaže se sljedeći:

DNEVNI RED

1. Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju dnevnog reda redovne godišnje Skupštine akcionara
2. Donošenje odluke o izboru predsjednika redovne godišnje Skupštine akcionara Akcionarskog društva "Veterinarska stanica" Derventa
3. Upoznavanje sa odlukama predsjednika redovne godišnje Skupštine akcionara Akcionarskog društva "Veterinarska stanica" Derventa
a) Komisije za glasanje
b) Zapisničara i ovjerivače zapisnika
4. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa prethodne godišnje sjednice Skupštine akcionara Akcionarskog društva 'Beterinarska stanica" Derventa
5. Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju finansijskog izvještaja Društva za 2017. godinu
6. Razmatranje i donošenje odluke o raspodjeli dobiti ostvarene u 2017. godini
7. Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju izvještaja o poslovanju Društva za 2017. godinu
8. Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju izvještaja o radu Upravnog odbora za 2017. godinu
9. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora finansijskih izvještaja Društva za 2018. godinu
10. Donošenje odluke o razrješenju članova Upravnog odbora Akcionarskog društva
11. Donošenje odluke o izboru članova Upravnog odbora Akcionarskog društva
12. Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine akcionara Akcionarskog društva "Veterinarska stanica" Derventa

Razlozi sazivanja redovne godišnje Skupštine pored usvajanja izvještaja o poslovanju i finansijskog izvještaja Društva, jesu i razrješenje i imenovanje članova Upravnog odbora.

Odsutni akcionari mogu glasati pismeno (preporučena pismena pošiljka sa potvrdom, telegramski, ili korišćenjem drugih tehničkih sredstava), na način da pismeno glasanje sadrži: Ime i prezime akcionara, JMBG ili JIB pravnog lica, pun naziv tačke dnevnog reda i izjavu da glasa za" ili "protiv" prijedloga odluke, ili je "uzdržan od glasanja" sa potpisom akcionara, odnosno potpisom zakonskog zapisnika. Pismeno glasanje dostavlja se na adresu Skupštine akcionara Akcionarskog društva "Veterinarska stanica" Derventa (za Komisiju za glasanje).

Pismeno glasanje, kao i punomoć koju daje akcionar - fizičko lice treba da su ovjereni kod nadležnog organa, a za akcionara - pravno lice ovjereni od zakonskog zastupnika Društva. Punomoćnik akcionara ne može biti direktor ili član Upravnog odbora Društva.

Punomoć za zastupanje na Skupštini akcionara obavezno sadrži sljedeće: Podatke o vlasniku akcija i punomoćniku (puno ime i prezime, JMBG ili matični broj pravnog lica, adresa stanovanja odnosno sjedište), podatke o broju, vrsti i klasi akcija za koje se daje punomoć, granice ovlašćenja i vrijeme trajanja punomoći.
Materijal za redovnu godišnju Skupštinu akcionara Akcionarskog društva "Veterinarska stanica" Derventa , dostupan je na uvid akcionarima svakim radnim danom u periodu od 11 do 14 časova u Upravi društva, kao i na internet stranici Društva: www.vsderventa.com.

Pravo učešća i pravo glasa na sjednici Skupštine akcionara ostvaruje se na osnovu Izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti RS, koja sadrži oznaku akcije, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem deseti dan prije dana održavanja sjednice Skupštine akcionara odnosno sa stanjem na dan 19.9.2018. godine. U slučaju nemogućnosti održavanja redovne godišnje Skupštine akcionara u zakazano vrijeme, ponovljena Skupština akcionara društva održaće se istog dana, na istom mjestu sa početkom u 12 časova sa istim dnevnim redom.

Broj: 146/2018
Datum: 14.8.2018. godine

UPRAVNI ODBOR

 Prečice: VSDE