Livnica a.d. Ljubija saziva 18. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Livnica a.d. Ljubija

Livnica sivog i obojenog liva »LIVNICA« a.d.
Ljubija-Prijedor
Broj: 01-36/18
Datum: 14.09.2018. godine

Na osnovu člana 272. stav 4. Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik RS broj: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13 i 100/17), odnosno člana 34. stav 2. Statuta "LIVNICA" a.d. Ljubija i Odluke broj: 01-35-8/18 od 14.09.2018. godine, Upravni odbor Društva

SAZIVA

OSAMNAESTU (XVIII) redovnu godišnju Skupštinu akcionara Livnice sivog i obojenog liva "LIVNICA" a.d. Ljubija koja će se održati dana 24.10.2018. godine (srijeda) sa početkom u 10,00 časova u prostorijama „Prijedorputevi" a.d. Prijedor, ulica 27. juna br. 17.
Za sjednicu se predlaže sledeći

DNEVNI RED:

1. Izbor predsjedavajućeg Skupštine akcionara
2. Izbor radnih tijela Skupštine (Komisije za glasanje, zapisničara i dva ovjerivača zapisnika)
3. Donošenje odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za glasanje
4. Usvajanje Zapisnika sa prethodne XVII redovne Skupštine akcionara Društva održane 30.08.2017. godine
5. Donošenje Odluke o prihvatanju Revizorskog izvještaja o izvršenoj reviziji finansijskog izvještaja Društva za 2017. godinu
6. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja o poslovanju za 2017. godinu
7. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Finansijskog izvještaja za 2017. godinu
8. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Upravnog odbora za 2017. godinu
9. Donošenje Odluke o pokriću poslovnog gubitka Društva ostvarenog u poslovnoj 2017. godini
10. Donošenje Odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja Društva za poslovnu 2018. godinu

Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini imaju akcionari ili njihovi zakonski zastupnici ili punomoćnici koji su upisani u knjigu akcionara Centralnog registra hartija od vrijednosti sa stanjem na deseti dan prije održavanja sjednice Skupštine akcionara, odnosno na dan 14.10.2018. godine.
U slučaju da se zbog nedostatka kvoruma zakazana Skupština Društva ne održi u gore zakazanom terminu, ponovljenja Skupština će se održati istog dana u 12,00 časova na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Obavještavaju se akcionari Društva da sve informacije u vezi održavanja godišnje skupštine i materijale mogu dobiti u sjedištu Društva i na internet stranici Banjalučke berze.

UPRAVNI ODBOR

 
Prečice: LIVN