Dobojka a.d. Doboj saziva vanrednu Skupštinu akcionara

Izvor:  Dobojka a.d. Doboj

AD »DOBOJKA« Doboj
Broj : 95/18
Dana, 14.09.2018 godine.

Na osnovu člana 268. 272. i 304. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske" broj 127/08, 58/09, 100/11 ,67/13 i 100/17) i člana 53 Statuta AD „Dobojka" Doboj (u daljem tekstu: Društva), Upravni odbor Društva na sjednici održanoj dana 14.09.2018 godine donio je odluku broj 94/18 kojom

SAZIVA

Vanrednu Skupštinu akcionara AD „Dobojka" Doboj koja će se održati dana 18.10.2018 godine (četvrtak) sa početkom u 12,00 časova u upravnoj zgradi društva u ulici Nikole Pašića broj 4 u Doboju.
U slučaju da se Skupština akcionara ne održi u zakazano vrijeme zbog nedostatka kvoruma ponovljena skupština će se održati istog dana, na istom mjestu sa početkom u 13,00 časova, sa istim dnevnim redom.
Razlog sazivanja vanredne Skupštine akcionara Društva je donošenje Odluke o zaključenju posla sticanja i raspolaganja imovinom velike vrijednosti -zaključenju ugovora o prodaji nepokretnosti koje su u vlasništvu AD Dobojka Doboj kupcu "PRODA-MONT" DOO Doboj sa kojim će se istovremeno zaključiti i zakup nepokretnosti koje su predmet prodaje.
Za sjednicu se predlaže sledeći

DNEVNI RED

1.Izbor predsjednika skupštine i imenovanje radnih tijela.
2.Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara održane dana 05.06.2018 godine.
3.Razmatranje izvještaja Upravnog odbora Društva o uslovima posla sticanja i raspolaganja imovinom velike vrijednosti.
4.Razmatranje preporuke Upravnog odbora Društva za usvajanje odluke o rasolaganju imovinom velike vrijednosti.
5.Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o zaključenju posla sticanja i raspolaganjua imovinom velike vrijednosti.

Pozivaju se akcionari da lično, putem punomoćnika ili glasanjem pismenim putem učestvuju u radu Skupštine. Pravo učešća u radu i odlučivanju skupštine imaju svi akcionari Društva koji su upisani u knjigu akcionara na deseti dan prije dana održavanja Skupštine odnosno na dan 08.10.2018 godine..
Društvo objavljuje poziv za sjednicu Skupštine akcionara u dva dnevna lista registrovana na području Republike Srpske „Glas Srpske" i „EuroBlic" na oglasnoj tabli društva, bez prekida na internet stranici Banjalučke berze biće objavljen poziv za sjednicu skupštine akcionara, prijedlozi odluka, preporuka i izvještaj Upravnog odbora koji se razmatraju i usvajaju na Skupštini akcionara kao i formular zahtjeva za ostvarivanje prava nesaglasnih akcionara za otkup akcija.
Akcionari imaju mogućnost uvida u sve materijale za Skupštinu akcionara svakim radnim danom u sjedištu Društva.
Na osnovu člana 434. stav 3 tačka v..Zakona o privrednim društvima obavještavamo akcionare da imaju pravo na neprihvatanje ugovora koji se odnosene na raspolaganje imovinom velike vrijednosti ( tačka 5. dnevnog reda Skupštine) kao i pravo na procjenu i naknadu vrijednosti njihovih akcija po tom osnovu . Takođe u skladu sa odredbama člana 435. Zakona o privrednim društvima akcionari imaju pravo na otkup akcija od strane akcionarskog društva ukoliko glasaju protiv ili se uzdrže od glasanja za odluku koja se odnosi na raspolaganje imovinom velike vrijednosti.
Izvještaj o uslovima posla sticanja i raspolaganja imovinom velike vrijednosti : Odluka o zaključenju posla sticanja i raspolaganja imovinom velike vrijednosti odnosi se na zaključenje kupoprodajnog ugovora između AD „Dobojka" Doboj i „PRODA-MONT" DOO Doboj sa kojim će se istovremeno zaključiti i zakup nepokretnosti koje su predmet prodaje.
Preporuka Upravnog odbora : Upravni odbor preporučuje Skupštini akcionara da donese odluku navedenu u tački 5. dnevnog reda.
Podaci o vrijednosti akcija na dan donošenja odluke o sazivanju skupštine akcionara:
- podatak o knjigovodstvenoj vrijednosti akcija : 0,158 KM po akciji.
- podatak o tržišnoj vrijednosti akcija utvrđenoj u skladu sa članom 436. stav 1. Zakona o privrednim društvima : 0,132 KM po akciji.
- podatak o procijenjenoj vrijednosti akcija utvrđenoj u skladu sa članom 186. Zakona o privrednim društvima :0,158298 KM po akciji.


Predsjednik
Upravnog odbora

 
Prečice: DBJK