Modriča MPI a.d. Modriča saziva redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  MPI Modriča a.d. Modriča

Mlinsko pekarska industrija "MODRIČA"
a.d. Modriča

U skladu sa članom 272. i 304. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske", broj 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17) i članom 48. Statuta Mlinsko pekarska industrija "MODRIČA" a.d. Modriča, Upravni odbor Mlinsko pekarska industrija "MODRIČA" a.d. Modriča na sjednici održanoj dana 17.09. 2018. godine donio je odluku kojom

SAZIVA

redovnu sjednicu Skupštine akcionara Mlinsko pekarska industrija "MODRIČA" a.d. Modriča, koja će se održati u ponedeljak, 22.10.2018. godine u 12,00 časova, u poslovnim prostorijama Društva, Riste Mikičića 90, 74480 Modriča.

Za sjednicu se predlaže sljedeći:

DNEVNI RED

1. Izbor radnih tijela (predsjednik skupštine, zapisničar, ovjerači zapisnika, komisija za glasanje);
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine, održane 15.09.2017. godine;
3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora o finansijskom izvještaju za 2017. godinu;
4. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg finansijskog izvještaja za 2017. godinu;
5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju Mlinsko pekarska industrija "MODRIČA" a.d. Modriča za 2017. godinu;
6. Razmatranje i usvajanje odluke o pokriću gubitka;
7. Razmatranje i usvajanje odluke o smanjenju osnovnog kapitala;
8. Razmatranje i usvajanje odluke o drugoj emisiji akcija smanjenjem osnovnog kapitala;
9. Razmatranje i usvajanje odluke o izmjenama Statuta;
10. Razmatranje i usvajanje prečišćenog teksta Statuta;
11. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora Mlinsko pekarska industrija "MODRIČA" a.d. Modriča za 2017. godinu;
12. Razmatranje i usvajanje Odluke o izboru nezavisnog revizora za 2018. godinu
13. Razno.

Pozivaju se akcionari da lično, putem punomoćnika ili glasanjem pismenim putem učestvuju u radu Skupštine. Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine imaju svi akcionari Društva koji su upisani u knjigu akcionara na dan 12.10.2018. godine.
Punomoć fizičkih lica mora biti ovjerena kod nadležnog organa, punomoć za zastupanje pravnih lica - pečatom društva i potpisom ovlašćenog lica, a punomoć data od strane akcionara koji su strani državljani, odnosno sa sjedištem van Republike Srpske - apostille pečatom.
U slučaju da se Skupština ne održi navedenog dana, zbog nedostatka kvoruma, ponovljena Skupština će se održati istog dana u 13,00 časova, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Akcionarsko društvo objavljuje poziv za sjednicu skupštine akcionara u dva dnevna lista registrovana na području RS, Glas Srpske i Euro Blicu i bez prekida na internet stranici Banjalučke berze i društva biće objavljen poziv za sjednicu skupštine akcionara, prijedlozi odluka i izvještaji koji se usvajaju. Akcionari imaju mogućnost uvida u prijedloge odluka i izvještaje koji će se usvajati i u sjedištu društva svakim radnom danom u redovno radno vrijeme.

Upravni odbor

 
Prečice: MPIM