Tesla d.d. Brčko saziva redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

"TESLA" DD BRČKO Broj: 01-451
Datum: 20.9.2017. godine

Na osnovu člana 224. stav 2. Zakona o preduzećima Brčko distrikta BiH i člana 23. i 24. Statuta "TESLA" DD BRČKO direktor Društva objavljuje

OBAVJEŠTENJE O SAZIVANJU SKUPŠTINE "TESLA" DD BRČKO


Skupština dioničara "TESLA" DD BRČKO biće održana dana, 23.10.2018. godine (utorak), sa početkom u 15 časova u prostorijama preduzeća Brčko, ul. Braće Ćuskića 13.

Za sjednicu se predlaže sljedeći:

Dnevni red:


1. Izbor predsjedavajućeg skupštine, zapisničara, dva ovjerivača zapisnika i verifikacione komisije,
2. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine,
3. Izvještaj o poslovanju društva za 2017. godinu
4. Revizorski izvještaj o poslovanju društva za 2017. godinu,
5. Donošenje odluke o pokriću gubitka,
6. Donošenje odluke o imenovanju revizora za 2018. godinu.

Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica sa pravom glasa ima pravo pismeno predložiti izmjenu dnevnog reda najkasnije 10 dana od dana objavljivanja obavještenja o održavanju skupštine uz obrazloženje takvog prijedloga.

Pravo ušešća u radu i odlučivanju na skupštini dioničara može se ostvariti lično ili putem punomoćnika koji mora imati punomoć potpisanu od strane dioničara i ovjerenu kod nadležnog organa.
Glasanje na Skupštini se vrši putem glasačkih listića zaokruživanjem na glasačkom listiću "ZA" ili "PROTIV" prijedloga odluke.

Za sve informacije u vezi sa održavanjem skupštine dioničari se mogu obratiti na tel. 049/217-233
Materijal za sjednicu skupštine možete razgledati u sjedištu preduzeća, a dopunska obrazloženja iznijeće se na skupštini.

Uprava
Prečice: TSL9