Aerodromi Republike Srpske a.d. Banja Luka saziva 33. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

Na osnovu člana 7. tačka l) Zakona o javnim preduzećima ("Službeni glasnik RS", br: 75/04 i 78/11), ičlanova 18. i 43. tačkag) Statuta Preduzeća za usluge u vazdušnom saobraćaju "Aerodromi Republike Srpske" a.d. Banjaluka (u daljem tekstu: Društvo), Nadzorni odbor Društva, dana 20.9.2018. godine

SAZIVA
XXXIII (redovnu) sjednicu Skupštine akcionara
Preduzeća za usluge u vazdušnom saobraćaju
"Aerodromi Republike Srpske" a.d. Banjaluka

Skupština će se održati 26.10.2018. godine (petak) sa početkom u 11 časova u pristanišnoj zgradi Aerodroma Banjaluka u Mahovljanima.
Za Skupštinu akcionara predlaže se sljedeći

DNEVNI RED

1. Izbor radnih tijela Skupštine (predsjednika, zapisničara, komisije za glasanje, dva ovjerivača zapisnika),
2. Razmatranje izvještaja komisije za glasanje,
3. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa XXXII (vanredne) Skupštine akcionara,
4. Razmatranje i usvajanje izvještaja o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja Društva za 2017. godinu,
5. Razmatranje i usvajanje konsolidovanog godišnjeg izvještaja Društva za 2017. godinu,
6. Razmatranje i usvajanje finansijskih (izmijenjenih) izvještaja Društva za 2017. godinu i konsolidovanog finansijskog izvještaja Društva za 2017. godinu (izmijenjenog),
7. Razmatranje i usvajanje izvještaja o poslovanju Društva za 2017. godinu,
8. Donošenje odluke o raspodjeli dobiti Društva za 2017. godinu,
9. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Odbora za reviziju Društva za 2017. godinu i
10. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Nadzornog odbora Društva za 2017. godinu;
11. Razmatranje i usvajanje revidiranog plana poslovanja Društva za period 2018 - 2020. godina
12. Donošenje odluke o utvrćivanju uslova, standarda i kriterijuma za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora Društva;
13. Donošenje Odluke o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje tri (3) člana Nadzornog odbora Društva ispred Akcijskog fonda Republike Srpske i Fonda za restituciju Republike Srpske;
14. Donošenje rješenja o imenovanju Komisije za izbor članova Nadzornog odbora Društva ispred Akcijskog fonda Republike Srpske i Fonda za restitucijuRepublike Srpske;
15. Donošenje rješenja o imenovanju privremenog Nadzornog odbora Društva.

Pravo učešća i pravo glasa akcionari ostvaruju na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti Republike Srpske sa stanjem na dan 16.10.2019. godine.
Poziv i prijedlog odluka objavljuju se na internet sajtu Banjalučke berze i internet sajtu Društva, a poziv se objavljujeiudnevnim listovima "Glas Srpske" i "Nezavisne novine". U slučaju da se sjednica ne održi u zakazanom terminu zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica će se održati istoga dana (29.10.2018. godine) u 11 časova, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom. Obavještavaju se akcionari i punomoćnici akcionara da su se dužni prijaviti pola sata prije održavanja sjednice radi registracije.

Broj: 01-750-/18
Datum: 24.9.2018. godine


PREDSJEDNIK
NADZORNOG ODBORA
Zoran Injac s. r.

 




Prečice: AERD