Sberbank a.d. Banja Luka saziva 32. vanrednu Skupštinu akcionara

Izvor:  Sberbank a.d. Banja Luka

SBERBANK AD BANJA LUKA
NADZORNI ODBOR

Na osnovu člana 66. tačka 1. Zakona o bankama Republike Srpske (''Sl. glasnik Republike Srpske'' br.4/17 i 19/18), člana 47. tačka 1. Statuta ''Sberbank'' a.d. Banja Luka (br. 0100-142/17 od 15.09.2017. godine) i Odluke br. 0001-137/18 od 25.09.2018. godine, Nadzorni odbor „Sberbank" a.d. Banja Luka je sazvao vanrednu 32. Skupštinu „Sberbank" a.d. Banja Luka i utvrdio prijedlog sljedećeg

D N E V N I   R E D

1. Izbor predsjednika i radnih tijela Skupštine (Komisija za glasanje, zapisničar, lica koja ovjeravaju zapisnik);
2. Usvajanje zapisnika sa vanredne 31. sjednice Skupštine akcionara ''Sberbank'' a.d. Banja Luka, održane 16.08.2018. godine;
3. Razmatranje i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Politiku naknada ''Sberbank'' a.d. Banja Luka;
4. Razmatranje i donošenje Odluke o raspodjeli neraspoređene dobiti u zadržanu dobit;
5. Razno.

Vanredna 32. Skupština akcionara održaće se u petak, 12.10.2018. godine u 13:00 časova, u prostorijama Sberbank a.d. Banja Luka, u ul. Jevrejska 71, 78000 Banja Luka.
Pozivaju se akcionari da, lično ili putem punomoćnika, uzmu učešće u radu Skupštine akcionara.
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruju akcionari na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti sa stanjem na dan 02.10.2018. godine.
Akcionari imaju pravo da izvrše uvid u listu akcionara, kao i druge dokumente koji se odnose na prijedloge odluka uvrštenih u dnevni red Skupštine, svakog radnog radna od dana objavljivanja obavještenja o sazivanju Skupštine, u sjedištu Banke, u vremenu od 08:00 do 16:00 časova. Akcionari su dužni da se prema podacima, sadržanim u naprijed navedenim dokumentima, odnose s pažnjom dobrog privrednika.

Beč, 25.09.2018. godine


Predsjednik Nadzornog odbora
Arndt Nikolai Rochling

 

 
Prečice: ZPKB