Triglav osiguranje a.d. Banja Luka saziva 19. vanrednu Skupštinu akcionara

Izvor:  Triglav osiguranje a.d. Banja Luka

Triglav osiguranje, akcionarsko društvo

UPRAVNI ODBOR

Na osnovu člana 38. stav 1. tačka 4. Statuta Društva Upravni odbor Triglav osiguranje, akcionarsko društvo

saziva:

19. (devetnaestu) vanrednu sjednicu Skupštine Triglav osiguranje, akcionarsko društvo koja će se održati dana 15.10.2018. godine u Banja Luci sa početkom u 09,00 časova u sjedištu Društva, ulica Trg srpskih junaka broj 4.

Za sjednicu se predlaže sljedeći

DNEVNI RED:

1. Izbor predsjednika 19.(devetnaeste) vanredne sjednice Skupštine akcionara Triglav osiguranje, ad
Prijedlog odluke: Za predsjednika 19.(devetnaeste) vanredne Skupštine akcionara Triglav osiguranje, ad bira se Sanja Štrkić.

2. Izbor radnih tijela Skupštine
Prijedlog odluke: Imenuje se komisija za glasanje na 19.vanrednoj Skupštini akcionara Triglav osiguranje, ad u sljedećem sastavu:
1. Novica Trkulja, predsjednik komisije,
2. Dejan Vujičić, zamjenik predsjednika,
3. Biljana Lukić, član komisije.

3. Usvajanje Odluke o razrješenju člana Upravnog odbora Društva
Prijedlog odluke: Član Upravnog odbora Triglav osiguranje, ad, David Benedek, imenovan Odlukom Skupštine akcionara Društva broj: 611/2015 od 26.06.2015.godine razrješava se dužnosti člana Upravnog odbora.
4. Razmatranje i usvajanje Odluke o Izmjenama Statuta Triglav osiguranje, akcionarsko društvo - Prečišćeni tekst
Prijedlog odluke: Usvaja se Izmjena Statuta Triglav osiguranje, akcionarsko društvo - Prečišćeni tekst.

5. Razmatranje i usvajanje Odluke o usvajanju Statuta Triglav osiguranje, akcionarsko društvo - Prečišćeni tekst
Prijedlog odluke: Usvaja se Statut Triglav osiguranje, akcionarsko društvo - Prečišćeni tekst.

Pravo učešća i pravo glasa na sjednici Skupštine akcionara ostvaruje se na osnovu liste akcionara koju izdaje Centralni registar i koja sadrži oznaku akcije, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na deseti dan prije dana održavanja sjednice, odnosno sa stanjem na dan 05.10.2018.godine.
Akcionar može da glasa lično ili preko punomoćnika, u skladu sa zakonom i statutom akcionarskog Društva.

Materijali za sjednicu Skupštine akcionara sa dnevnim redom mogu se dobiti na uvid u sjedištu Društva u Banja Luci, u ulici Trg srpskih junaka broj 4, radnim danom u periodu od 9 do 14 časova, počev od dana objavljivanja oglasa o sazivanju Skupštine akcionara do održavanja sjednice Skupštine.


UPRAVNI ODBOR TRIGLAV OSIGURANJE, AD

 


Prilog:


Obrazac IZDR 01.10.2018.pdf   1,0 MB - Latinica

Prečice: KKOS