Industroprojekt a.d. Prijedor saziva 22. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Industroprojekt a.d. Prijedor

Akcionarsko društvo »INDUSTROPROJEKT« za projektovanje,
urbanizam i konzalting Prijedor
Broj: 01-241/18
Datum: 02.10.2018. godine

Na osnovu člana 304. Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik RS br. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13 i 100/17) i člana 52. Statuta „INDUSTROPROJEKT" a.d. Prijedor, Upravni odbor Društva je dana 02.10.2018. godine donio odluku broj: 01-240-7/18 kojom

SAZIVA

DVADESET DRUGU (XXII) redovnu godišnju Skupštinu akcionara Akcionarskog društva „INDUSTROPROJEKT" za projektovanje, urbanizam i konzalting Prijedor koja će se održati dana 06.11.2018. godine (utorak) sa početkom u 12,00 časova u prostorijama upravne zgrade Društva, koja se nalazi u Prijedoru, ulica Vožda Karađorđa broj 14
Za sjednicu se predlaže sledeći:

DNEVNI RED:

1. Izbor predsjedavajućeg Skupštine akcionara
2. Izbor radnih tijela Skupštine (Komisije za glasanje, zapisničara i dva ovjerivača zapisnika)
3. Donošenje odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za glasanje
4. Usvajanje Zapisnika sa prethodne XXI redovne Skupštine akcionara Društva održane 26.09.2017. godine
5. Donošenje Odluke o prihvatanju Revizorskog izvještaja o izvršenoj reviziji finansijskog izvještaja Društva za 2017. godinu
6. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja o poslovanju za 2017. godinu
7. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Finansijskog izvještaja za 2017. godinu
8. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Upravnog odbora za 2017. godinu
9. Donošenje Odluke o pokriću poslovnog gubitka Društva ostvarenog u poslovnoj 2017. godini
10. Donošenje Odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja Društva za poslovnu 2018. godinu

Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini imaju akcionari ili njihovi zakonski zastupnici ili punomoćnici koji su upisani u knjigu akcionara Centralnog registra hartija od vrijednosti sa stanjem na deseti dan prije održavanja sjednice Skupštine akcionara, odnosno na dan 27.10.2018. godine.
U slučaju da se zbog nedostatka kvoruma zakazana Skupština Društva ne održi u gore zakazanom terminu, ponovljenja skupština će se održati istog dana u 14,00 časova na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Obavještavaju se akcionari Društva da sve informacije u vezi održavanja godišnje Skupštine i materijale mogu dobiti u sjedištu Društva i na internet stranici Banjalučke berze.


Predsjednik Upravnog odbora
Kljajić Zoran, dipl. ekonomista, s.r.

 
Prečice: IPRJ