Jelšingrad Livar Livnica čelika a.d. Banja Luka saziva 2. vanrednu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

JELŠINGRAD LIVAR LIVNICA ČELIKA AD
Na osnovu člana 268. stav 1. tačka a), 272. i 304. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RSM, br. 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13), i člana 55. Statuta Jelšingrad Livar Livnica čelika a.d. Upravni odbor Društva u skladu sa svojom odlukom br. UO-O-24/13 od 2.10.2018. god.

SAZIVA

Drugu (II) vanrednu sjednicu Skupštine akcionara JELŠINGRAD LIVAR LIVNICE ČELIKA a.d. Banjaluka, koja će biti održana dana, 23.10.2018. godine, sa početkom rada u 12 časova, u Sali restorana Društva, ulica Braće Podgornika br. 8, Banjaluka.
Za sjednicu se predlaže sljedeći:

DNEVNI RED

1. Izbor predsjednika Skupštine akcionara.
2. Imenovanje članova Komisije za glasanje, zapisničara, i dva akcionara koji ovjeravaju zapisnik.
3. Razmatranje i usvajanje izvještaja Komisije za glasanje.
4. Usvajanje zapisnika sa XVIII redovne sjednice Skupštine akcionara.
5. Razmatranje i usvajanje izvještaja nezavisnog revizora za 2017. godinu.
6. Razmatranje i usvajanje finansijskih izvještaja o poslovanju Društva i godišnjeg obračuna za 2017. godinu.
7. Razmatranje i usvajanje godišnjeg izvještaja o poslovanju Društva za 2017. godinu.
8. Donošenje odluke o gubitku.
9. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2018. godinu.
10. Razno.

Pravo učešća i pravo glasa na skupštini ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti koji sadrži oznaku akcije, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na dan, 13.10.2018. godine, (deseti dan prije održavanja sjednice skupštine akcionara).

Pozivaju se svi akcionari da lično ili putem punomoćnika učestvuju u radu Skupštine. Punomoć se daje u pisanom obliku sa određivanjem punog imena punomoćnika i podacima o broju, vrsti i klasi posjedovanih akcija, za koje se daje punomoć.
Punomoć fizičkog lica mora biti ovjerena kod nadležnog državnog organa, (pečatom ovjere) a punomoć pravnog lica pečatom i potpisom odgovornog lica. Punomoć se predaje Komisiji za glasanje na početku sjednice.

Akcionari mogu izvršiti uvid u materijale za rad Skupštine društva u prostorijama Društva, svakim radnim danom od 7 do 15 časova, u vremenu od sazivanja do dana održavanja Skupštine akcionara. Društvo obezbjeđuje svakom akcionaru koji to zahtijeva kopije teksta Statuta, odluke o izboru Upravnog odbora, finansijskih izvještaja zajedno sa izvještajem nezavisnog revizora, izvještaja Upravnog odbora o poslovanju Društva, u sjedištu Društva na gore navedenoj adresi u redovno radno vrijeme. Saziv Skupštine se objavljuje u dva dnevna lista registrovana na području Republike Srpske, i to: „Glas Srpske" i „Nezavisne novine" kao i na internet stranici Jelšingrad Livara a.d. i internet stranici Banjalučke berze, najmanje 15 dana, a najviše 30 dana prije održavanja skupštine.

Ukoliko zbog nedostatka kvoruma sjednica Skupština ne bude održana u zakazano vrijeme, ponovna sjednica se zakazuje narednog dana na istom mjestu, u isto vrijeme, i sa istim dnevnim redom.

OBRAZLOŽENJE SAZIVA SKUPŠTINE:
Druga vanredna sjednica Skupštine akcionara se saziva na zahtjev 1/3 članova Upravnog odbora zbog potrebe usvajanja revizorskog izvještaja za 2017. godinu, jer isti nije bio završen do održavanja redovne godišnje skupštine.

Broj: S-P/18
Dana: 2.10.2018. godine


UPRAVNI ODBOR

 
Prečice: JLLC