KP Gradska čistoća a.d. Gradiška saziva 18. vanrednu Skupštinu akcionara

Izvor:  KP Gradska čistoća a.d. Gradiška

KOMUNALNO PREDUZEĆE „GRADSKA ČISTOĆA" a.d.
GRADIŠKA
Broj: 02-1094/18
Datum: 01.10.2018. godine

Na osnovu člana 268. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 127/08, 58/09 i 100/11) i člana 58. Statuta Komunalnog preduzeća „GRADSKA ČISTOĆA" a.d. Gradiška, Nadzorni odbor na XXII sjednici održanoj dana 01.10.2018. godine donio je sljedeću

ODLUKU
o sazivanju Osamnaeste vanredne sjednice Skupštine akcionara
Komunalnog preduzeća „GRADSKA ČISTOĆA" a.d. Gradiška

I

Osamnaesta vanredna sjednica Skupštine akcionara Komunalnog preduzeća „Gradska čistoća" a.d. Gradiška, saziva se za dan 23.10.2018. godine sa početkom u 09,00 časova, u poslovnim prostorijama Komunalnog preduzeća „Gradska čistoća" a.d. Gradiška, koje se nalaze u Gradišci u Ulici Bistrička broj 1.

II

Ukoliko se zbog nedostatka kvoruma Osamnaesta vanredna sjednica Skupštine ne održi u zakazanom terminu ponovljena sjednica Skupštine će se održati u istim prostorijama dana 30.10.2017. godine sa početkom u 09,00 časova.

III

Sazivanje Osamnaeste vanredne sjednice Skupštine akcionara objavit će se najmanje 15 (petnaest) dana prije održavanja.
Javni poziv za Osamnaestu vanrednu sjednicu Skupštine akcionara objavit će se u dnevnom listu „EURO BLIC", te internet stranici banjalučke berze.

IV

Za Osamnaestu vanrednu sjednicu Skupštine akcionara Komunalnog preduzeća „Gradska čistoća" a.d. Gradiška predlaže se slijedeći:

DNEVNI RED

1. Izbor radnih tijela:
- Predsjednika Skupštine akcionara,
- Zapisničara,
- Dva ovjerivača zapisnika
- Komisije za glasanje.
2. Razmatranje i usvajanje Izvoda iz zapisnika sa XVII redovne sjednice Skupštine akcionara,
3. Razmatranje i donošenje Odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora KP "Gradska čistoća" a.d. Gradiška (zbog isteka mandata).
4. Razmatranje i donošenje Odluke o imenovanju članova privremenog Nadzornog odbora ( u svojstvu vršioca dužnosti).
5. Razmatranje i usvajanje prijedloga:
- Odluke o utvrđivanju uslova, standarda i kriterijuma za izbor članova Nadzornog odbora KP "Gradska čistoća" a.d. Gradiška, ispred kapitala opštine Gradiška - 2 člana;
- Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje (2 člana) Nadzornog odbora KP "Gradska čistoća" a.d. Gradiška ispred kapitala opštine Gradiška;
- Odluke o imenovanju Komisije za provođenje Javnog konkursa za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora KP "Gradska čistoća" a.d. Gradiška.

V

Pravo učešća i pravo glasa na Osamnaestoj vanrednoj sjednici Skupštine akcionara neposredno ili putem punomoćnika, odnosno predstavnika, imaju lica koja su kao akcionari koji imaju u vlasništvu akcije Društva s pravom glasa bili upisani u Knjigu akcionara Društva koja se vodi kod Centralnog registra hartija od vrijednosti RS na dan 14.10.2018. godine.
Punomoć za zastupanje, učestvovanje u radu i glasanje na Osamnaestoj vanrednoj sjednici Skupštine akcionara mora biti izdana, odnosno ovjerena kod nadležnog organa, u skladu s važećim propisima.

VI

Akcionari Društva imaju pravo i mogućnost da izvrše uvid u prijedlog svih odluka i akata čije je razmatranje i usvajanje predloženo dnevnim redom, u poslovnim prostorijama KP „Gradska čistoća" a.d. Gradiška, Ulica Bistrička broj 1. svakim radnim danom od 09.00-12.00 časova.

VII

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na Oglasnoj tabli Komunalnog preduzeća „Gradska čistoća" a.d. Gradiška.

 

Predsjednik
Nadzornog odbora
Dejan Zeljić s.r.

 

 
Prečice: GCGR