Nešković osiguranje a.d. Bijeljina saziva 12. vanrednu Skupštinu akcionara

Izvor:  Nešković osiguranje a.d. Bijeljina

„Nešković osiguranje" a.d.Bijeljina
Broj: UO-CXCIV-08/2018
Dana, 09.10.2018. godine

Na osnovu člana 304. a u vezi člana 272. i 281. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske", broj 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13) i člana 49. Statuta Akcionarskog društva za osiguranje „Nešković osiguranje" Bijeljina, Upravni odbor „Nešković osiguranje" a.d. na sjednici održanoj dana 09.10.2018. godine donosi

ODLUKU
o sazivanju XII (dvanaeste) vanredne sjednice
Skupštine akcionara Društva

Saziva se XII (dvanaesta) vanredna sjednica Skupštine akcionara Akcionarskog društva za osiguranje „Nešković osiguranje" Bijeljina koja će se održati dana 25.10.2018. godine (četvrtak) u 11:00 časova, u prostorijama Društva u Bijeljini u Ulici Sremska broj 3 i utvrđuje se sledeći

Dnevni red:

1. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o izboru predsjednika za dvanaestu vanrednu sjednicu Skupštine Društva,
2. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o razrješenju zapisničara Skupštine odbora Društva,
3. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o izboru zapisničara Skupštine Društva,
4. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa prethodno održane dvadesetsedme redovne sjednice Skupštine,
5. Razmatranje i donošenje odluke o prestanku mandata predsjedniku UO,
6. Razmatranje i donošenje odluke o prestanku mandata članu UO,
7. Razmatranje i donošenje odluke o imenovanju predsjednika UO,
8. Razmatranje i donošenje odluke o imenovanju člana UO,
9. Razmatranje i donošenje odluke o imenovanju člana UO,
10. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o izboru ovlašćenog nezavisnog revizora finansijskih izvještaja Društva za poslovnu 2018. godinu,
11. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o izboru ovlašćenog aktuara za poslovnu 2019. godinu,
12. Razmatranje i donošenje odluke o raspodjeli neraspoređene dobiti i odobrenju isplate dividende.

Pravo učešća i pravo glasa na skupštini imaju akcionari koji su na dan 15.10.2018. godine, upisani kod Centralnog registra hartija od vrijednosti RS.
Pozivaju se svi akcionari da lično ili putem svog punomoćnika učestvuju u radu sjednice Skupštine Društva. Skupština može odlučivati ako su prisutni ili predstavljeni akcionari koji imaju kvalifikovanu dvotrećinsku većinu od ukupnog broja akcionara akcija sa pravom glasa, uključujući i glasove akcionara koji su se opredjelili da glasaju pismeno. Punomoć o zastupanju akcionari dostavljaju na adresu sjedišta Društva u Bijeljini u Ul. Sremska br. 3, sa naznakom Sektor za finansijske, pravne i opšte poslove, najkasnije tri dana prije održavanja sjednice Skupštine akcionara.
U slučaju da se sjednica akcionara ne održi navedenog dana, ponovljena sjednica Skupštine akcionara održaće se 30.10.2018. godine na istom mjestu sa početkom u 11:00 časova, sa istim dnevnim redom. Uvid u materijal za ovu sjednicu akcionari mogu izvršiti u sjedištu „Nešković osiguranje" a.d. Bijeljina u Ul. Sremska broj 3, Sektor za finansijske, pravne i opšte poslove, svakog radnog dana od 07:30 do 15:30 časova, a materijal za sjednicu svakom akcionaru koji to zahtijeva obezbjeđuje Društvo.

 

PREDSJEDNIK
UPRAVNOG ODBORA
Risto Vuković

 
Prečice: NKOS