Addiko Bank a.d. Banja Luka saziva 3. vanrednu Skupštinu akcionara

Izvor:  Addiko Bank a.d. Banja Luka

ADDIKO BANK AD BANJA LUKA
BANJA LUKA, Aleja Svetog Save broj 13
Dana, 11.10.2018. godine

Na osnovu člana 54. Zakona o bankama RS (Sl. gl. RS br. 4/17), člana 272. Zakona o privrednim društvima (Sl. gl. RS br 127/08, 58/09, 100/11, 67/13) te člana 23. Statuta Addiko Bank a.d. Banja Luka, daje se

OBAVIJEST

o sazivanju III vanredne sjednice Skupštine Addiko Bank a.d. Banja Luka (u daljem tekstu: Banka) koja će se održati u Banjaluci, u prostorijama Banke, Aleja Svetog Save 13, Banja Luka na dan 29.10.2018. godine u 14,00 sati radi izmjene Odluke o iznosu varijabilnih naknada koje će banka isplatiti članovima Uprave za 2017. godinu, sa sljedećim dnevnim redom:

1. Izbor predsjednika, radnih tijela Skupštine, utvrđivanje kvoruma za rad i usvajanje dnevnog reda:
1.1 Izbor predsjednika Skupštine
1.2 Izbor zapisničara
1.3 Izbor dva ovjerivača zapisnika
1.4 Utvrđivanje kvoruma za rad
1.5 Usvajanje Dnevnog reda
2. Usvajanje Zapisnika sa II vanredne sjednice Skupštine Banke održane 26.09.2018. godine
3. Izmjena Odluke o iznosu varijabilnih naknada (bonusa) koje će banka isplatiti članovima Uprave za 2017. godinu.

Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini akcionara ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti RS, koji sadrži podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem deseti dan prije dana održavanja sjednice Skupštine akcionara, odnosno sa stanjem na dan 19.10.2018. godine.
Pravo učestvovanja u radu i odlučivanju može ostvariti, lično ili putem punomoćnika, akcionar koji se prijavio Komisiji za glasanje Banke najkasnije 3 dana prije dana određenog za održavanje sjednice Skupštine.
Sa sadržajem materijala koji je na dnevnom redu Skupštine akcionari se mogu upoznati u prostorijama Banke, Aleja Svetog Save 13 u Banjaluciu redovno radno vrijeme, počev od 12.10.2018. godine.


ADDIKO BANK AD BANJALUKA

 
Prečice: KRLB