Graditelj a.d. Teslić saziva 19. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA INŽENJERING "GRADITELJ" TESLIĆ
Broj: 85-OS/2019

Na osnovu člana 26. i 30. Statuta Akcionarskog društva za inženjering "Graditelj" Teslić, a u skladu sa članom 5. Poslovnika o radu Skupštine Društva, Upravni odbor AD za inženjering "Graditelj" Teslić na VII sjednici održanoj dana, 5.3.2019. godine, donio je Odluku na osnovu koje

SAZIVA
Devetnaesti (XIX) redovnu Skupštinu akcionara
AD za inženjering "Graditelj" Teslić

Devetnaesta Skupština akcionara biće održana dana, 8.4.2019. godine (ponedjeljak), u restoranu društvene ishrane u upravnoj zgradi u krugu preduzeća u Tesliću sa početkom u 8 časova.
Za devetnaestu Skupštinu akcionara Upravni odbor predlaže sljedeći

DNEVNI RED

1. Izbor predsjedavajućeg Skupštine;
2. Izbor zapisničara i dva ovjerivača zapisnika;
3. Izbor komisije za glasanje;
4. Usvajanje izvoda iz zapisnika sa osamnaeste Skupštine akcionara AD "Graditelj" Teslić;
5. Razmatranje i usvajanje izvještaja o poslovanju za 2018. godinu i utvrđivanje poslovne politike za tekuću godinu;
6. Razmatranje i usvajanje završnog računa za 2018. godinu i donošenje odluke o raspodjeli dobiti ranijih godina;
7. Razmatranje i usvajanje revizorskog izvještaja za 2018. godinu;
8. Donošenje odluke o izboru i imenovanju nezavisnog revizora za 2019. godinu;
9. Donošenje odluke o kreditnom zaduženju za obrtna i osnovna sredstva i kupovinu zemljišta do 2.000.000,00 KM;
10. Donošenje odluke o zalogu bilo koje nekretnine u vlasništvu AD "Graditelj" Teslić za obezbjeđenje kredita kod svih banaka;
11. Donošenje odluke o rashodovanju osnovnih sredstava koja nemaju knjigovodstvenu vrijednost;
12. Tekuća pitanja.

Materijali za Skupštinu mogu se preuzeti u Opštoj službi Akcionarskog društva.
U slučaju da Skupština ne bude održana navedenog dana zbog nedostatka kvoruma, ponovljena Skupština će biti održana dana, 9.4.2019. godine (utorak), u isto vrijeme, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.


PREDSJEDNIK
UPRAVNOG ODBORA
Vuković Milorad

 
Prečice: GRDT