Telekom Srpske a.d. Banja Luka saziva 39. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

„Mtel" a.d. BANJA LUKA
UPRAVNI OOBOR
Broj: 1-02-24801/19
Dana, 25.04,2019. godine

Na osnovu člana 19,21. i 33. Statuta Drustva i člana 3. Poslovnika o radu Upravnog odbora. Upravnl odbor Društva donosi

POZIV
za XXXIX Skupštinu akcionara
Telekomunikacija Republike Srpske a.d. Banja Luka

I

XXXIX Skupština akcionara održaće se dana 03.06.2019. godine (ponedjeljak) u 13:00 časova, u zgradi Mtel-a u ulici Mladena Stojanovića broj 8, Banja Luka.
Za Skupštinu se prediaže sijedeći:

DNEVNI RED

1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru Predsjednlka Skupštine akcionara.
2. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa XXXVIII Skupštine akcionara.
3. Razmatranje i danošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja za poslovnu 2018. godinu sa Izjavom o usklađenosti organizacije i djelovanja sa Kodeksom ponašanja (Standardima korporativnog upravljanje),
4. Razmatranje i donošenje Odiuke o usvajanju izvještaja Upravnog odbora u vezi sa finansijskim izvještajima Mtel-a a.d. Banja Luka za 2018. godinu.
5. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Odbora za reviziju o računovodstvu, izvještajima i finansijskom poslovanju Društva i njegovih povezanih društava.
6. Razmatranje i danošenje Odluke o usvajanju revidovanih Finansijskih izvještaja Mtel-a a.d. Banja Luka za 2018, godinu sa Izvještajem međunarodno priznatog nezavisnog revizora.
7. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Odbora za reviziju o usklađenosti poslovanja Društva sa zakonskim i drugim regulatornim zahtjevima.
8. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Odbora za reviziju o ugovorima zaključenim između Društva i povezanih lica.
9. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Upravnog odbora Mtel-a a.d. Banja Luka u 2018. godlni,
10. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Odbora za reviziju Mtel-a a.d. Banja Luka u 2018. godini.
11. Razmatranje i donošenje Odluke o raspodjeli dobiti iz 2018. godine.
12. Razmatranje i donošenje Odluke o isplati dividendi iz dobiti iz 2018. godine.
13. Razmatranje prljedloga i donošenje Odluke o izboru međunarodno priznatog nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja Mtel-a a.d. Banja Luka za 2020. godinu.
14. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru članova Upravnog odbora Telekomunikacija RS a.d. Banja Luka.
15. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru člana Odbora za reviziju Telekomunikaclja RS a.d. Banja Luka

II

Poziv za XXXIX Skupštinu akcionara objavljuje se u dva dnevna lista registrovana na području Republlke Srpske i to „Glas Srpske" i „Nezavisne novine". Poziv za Skupštinu akcionara sa prijedlozima odluka i drugim materijalima, o kojima će se odlučivati na Skupštini su dostupni akcionarima na internet stranici Društva i internet stranici Berze, kao i na uvid u iste u prostorijama Društva u Banjoj Luci u ul. Vuka Karadžića broj 2, u terminu od 9-15 časova svakog radnog dana od dana objavljivanja poziva do dana održavanja Skupštine.
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruju akcionari na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti sa stanjem na dan 24.05.2019. godine. Prijavljivanje i evidentiranje akcionara vršiće se u prostorijama Mtel-a u Banjoj Luci, jedan sat prije početka Skupštine.
U slučaju da se Skupština ne održi navedenog dana zbog nedostatka kvoruma, ponovljena Skupština će se odrzati dana 04.06.2019. godine (utorak) u isto vrijeme, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Pozivaju se svi akcionari da lično ili putem punomoćnika. odnosno glasanjem pisanim putem uzmu ućešće u radu Skupštine akcionara.
Pisana izjava o glasanju dostavlja se u sjedište Društva najkasnije dan prije dana održavanja sjednice Skupštine akcionara.


PREDSJEDNIK
UPRAVNOG ODBORA
Predrag Ćulibrk

 
Prečice: TLKM