Javni poziv za upis i uplatu 6. emisije obveznica Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva d.o.o Banja Luka javnom ponudom

Izvor:  Advantis Broker

Na osnovu člana 33. Zakona o tržištu hartija od vrijednosti vrijednosti („Službeni glasnik Republike Srpske" br. 92/06 34/09, 30/12, 59/13, 108/13 i 04/17) „PRVO PENZIONERSKO MIKROKREDITNO DRUŠTVO" d.o.o. Banja Luka, objavljuje:

JAVNI POZIV
ZA UPIS I UPLATU ŠESTE EMISIJE OBVEZNICA
„PRVO PENZIONERSKO MIKROKREDITNO DRUŠTVO" d.o.o. Banja Luka,
JAVNOM PONUDOM

svim domaćim i stranim fizičkim i pravnim licima

Pozivaju se sva zainteresovana fizička i pravna lica da učestvuju u javnoj ponudi emisije obveznica.
Skupština Društva, na sjednici, održanoj dana 20.5.2019. godine donijela je Odluku o šestoj emisiji obveznica, javnom ponudom, broj: SKUP.04-2/19.
Rješenjem Agencije za bankarstvo Republike Srpske, broj 03-915-3/19 od 19.6.2019. godine, data je saglasnost na šestu emisiju obveznica.
Rješenjem Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske, broj 01-UP-315-3/19 od 27.6.2019. godine, odobren je Jedinstveni prospekt za šestu emisiju obveznica po sljedećim uslovima:
• Broj, nominalna vrijednost hartija od vrijednosti i ukupna vrijednost emisije: Šestom emisijom obveznica, javnom ponudom na Banjalučkoj berzi, emituje se 15.000 obveznica nominalne vrijednosti 100,00 KM, ukupne nominalne vrijednosti emisije 1.500.000KM;
• Dospijeće, visina kamate, način i rokovi isplate glavnice i kamate:
Dospijeće emisije je 4 (četiri) godine od dana registracije obveznica iz emisije u Centralnom registru hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka. Kamatna stopa iznosi 5,5% na godišnjem nivou. Glavnica i pripadajući dio kamate isplaćivaće se u jednakim mjesečnim anuitetima (48 anuiteta). Plaćanje će se vršiti posredstvom platnog agenta- Centralni registar HOV a.d. Banja Luka. Rok placanja dospjelog anuiteta od strane Emitenta na racun za posebnu namjenu platnog agenta iznosi dva radna dana od dana dospijeća anuiteta, a platni agent vrši isplatu sa računa za posebnu namjenu na račune vlasnika obveznica u roku od tri radna dana od dana uplate anuiteta na račun za posebnu namjenu. U slučaju kašnjenja isplate anuiteta Emitent je obavezan da plati i zakonsku zateznu kamatu.
• Valutna klauzula:
Radi očuvanja realne vrijednosti, ukoliko dođe do promjene kursa KM u odnosu na EURO, primjenjivaće se valutna klauzula (preračun KM u EURO, odnosno EURO u KM) po srednjem kursu, a prema kursnoj listi Centralne banke BiH na dan dospijeća anuiteta;
• Prodajna cijena: Cijena po kojoj investitori upisuju i uplaćuju obveznice formiraće se na berzi, po metodi kontinuirane javne ponude (višestruke cijene) u skladu sa Pravilima Banjalučke berze, s tim da će prodajni nalog biti unesen po cijeni od 100,00 KM. Standard povećanja cijene je 0,01 KM;
• Prava i ograničenja prava vlasnika: Vlasnik obveznica ima pravo na naplatu nominalne vrijednosti glavnice i pripadajuće kamate. Nijedan vlasnik nema pravo tražiti prijevremeno dospijeće obveznica;
• Emisija se vrši bez korištenja prava preče kupovine;
• Prava emitenta: Emitent zadržava pravo na odustajanje od javne ponude obveznica i prekid emisije prije isteka roka za njihov upis i uplatu;
Emitent zadržava pravo na završetak postupka upisa i uplate obveznica ukoliko emisija bude u cjelosti upisana i uplaćena prije isteka roka utvrđenog za njihov upis i uplatu;
• Rok trajanja upisa i uplate: Početak upisa i uplate obveznica je 15.7.2019. godine. Upis i uplata obveznica traju 10 dana;
• Upis i uplata obveznica: Upis obveznica će se vršiti na Banjalučkoj berzi, posredstvom ovlaštenih berzanskih posrednika na tržištu hartija od vrijednosti Republike Srpske, u skladu sa radnim vremenom ovlaštenih berzanskih posrednika. Uplate za kupovinu obveznica investitori vrše na račun ovlaštenog berzanskog posrednika na tržištu hartija od vrijednosti Republike Srpske, posredstvom kojeg izdaju nalog za upis obveznica. Po realizaciji kupovnog naloga ovlašteni berzanski posrednik transferiše iznos novčanih sredstava koji odgovara broju upisanih obveznica pomnoženih sa cijenom naznačenom na nalogu za upis na privremeni namjenski račun za deponovanje uplata po osnovu kupovine obveznica, otvoren kod Komercijlne banke a.d. Banja Luka, sa sjedištem u ul. Veselina Masleše br.6, 78.000 Banja Luka, broj računa: 571010-0000275447.Sredstvo plaćanja je novac, konvertibilne marke (KM);
• Prijevremeno dospijeće obveznica: Emitent maže proglasiti prijevremeno dospijeće emisije obveznica, odnosno otkupiti obveznice ove emisije od postojećih vlasnika bez njihove prethodne saglasnasti, po cijeni koja se sastoji od 101% vrijednosti preostale glavnice (premija 1%) i obračunate pripadajuće kamate na 100% vrijednosti preostale glavnice. Nije moguće proglaešenje prijevremenag daspijeća od strane emitenta u roku kraćem od godinu dana od dana registracije obveznica u Centralnom registru hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka. Emitent će obavještenje a progIašenju prijevremenog daspijeća objaviti na internet stranci Banjalučke berze, najkraće 20 dana prije dana prijevremenog daspijeća obveznica.
• Prospekt emisije obveznica besplatno je dostupan u prostorijama emitenta, agenta emisije, te na Internet stranici Banjalučke berze: www.blberza.com;
• Kriterijum uspješnosti emisije: Emisija se smatra uspješnom ako, u roku od 10 dana, predviđenom za upis i uplatu, bude upisano i uplaćeno najmanje 60% obveznica ponuđenih u Jedinstvenom prospektu;
• Ovlašćeno lice Emitenta za sprovođenje emisije: Direktor Društva, Vesna Todorović;
Više informacija o emisiji obveznica, emitenta „PRVO PENZIONERSKO MIKROKREDITNO DRUŠTVO" d.o.o. Banja Luka, moguće je dobiti kod agenta emisije „Advantis Broker" a.d. Banja Luka, Krajiških brigada 113, 78000 Banja Luka, ili na telefon 051/233-710.
„PRVO PENZIONERSKO MIKROKREDITNO DRUŠTVO" d.o.o. Banja Luka zastupano po

„Advantis Broker" a.d. Banja Luka


Prilog:Prečice: PPMD