11. mart a.d. Srebrenica saziva 14. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

"11. MART" AD Srebrenica
7.10.2019. god.
Int.br.101/19

JAVNI POZIV
Za redovnu XIV Skupštinu akcionara
Kompanije "11. MART" a.d. Srebrenica

Dana, 12.11.2019. godine, sa početkom u 11 časova održaće se XIV redovna skupština akcionara Kompanije "11. MART" a.d., Srebrenica u prostorijama Kompanije u Potočarima bb.

DNEVNI RED

1. Izbor tijela skupštine akcionara
2. Razmatranje zapisnika sa prethodne sjednice skupštine akcionara
3. Razmatranje izvještaja o radu i finansijskom poslovanju AD "11. MART" za 2018. god.
4. Tekuća pitanja


Predsjednik Upravnog odbora
Zoran Stakić, dipl. inž.

 Prečice: MART